Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv za Međimurje

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje DAM), čl. 9. Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva za Međimurje, a u skladu s čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) i odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 35/22), ravnatelj Arhiva raspisuje
 
NATJEČAJ za prijem zaposlenika:

Voditelj/ica računovodstva – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) s punim radnim vremenom

Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti (polje ekonomija), kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu iz područja društvenih znanosti (polje ekonomija) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na financijsko-knjigovodstvenim poslovima
 • osposobljenost za rad na računalu (MS Office alati, aplikacija za knjigovodstveno – računovodstvene poslove)
 • poznavanje engleskog jezika
 • posjedovanje organizacijskih sposobnosti
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. domovnicu (preslika)
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci – izvornik)
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio, rješenje o rasporedu, ugovor o radu, pisanu Izjavu i dr.)
 6. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 
Urednom (potpunom) prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave i/ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu im se dostavlja pisana obavijest.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kratak opis poslova:
Organizira i vodi cjelokupno financijsko-materijalno poslovanje prema propisima o knjigovodstvu , izrađuje prijedloge financijskih planova, prati izvršenje; prati propise iz oblasti računovodstva i knjigovodstva; izrađuje bilance, periodične obračune i završni račun; obračun plaća i ostalih materijalnih primanja, obavlja knjiženje svih vrsta poslovnih događaja

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja Državni arhiv za Međimurje pridržava pravo provesti usmeni razgovor/testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima. Ako kandidat ne pristupi navedenoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju ovog natječaja, obrađuju se isključivo u svrhu ocjene prijave kandidata, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pisane prijave zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se na adresu: Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova s naznakom: “Javni natječaj za radno mjesto voditelj računovodstva “.

Nepotpune i nepravodobno podnijete prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE
Ravnatelj
Jurica Cesar, prof.
Objava, 10.5.2023.