Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Muzejska ustanova Dvor Trakošćan

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) Muzejska ustanova Dvor Trakošćan objavljuje
                                     
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:
 1. Specijalist suradnik - vodič recepcioner
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
 • puno radno vrijeme
 • uvjeti:
- SSS
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
Predviđen je rad vikendom, blagdanima i praznicima.
Predviđeno trajanje radnog odnosa: na neodređeno uz probni rok od 2 mjeseca.
Prednost kod zapošljavanja imaju kandidati koji posjeduju znanja i vještine iz područja informatike i računarstva.
 
 1. Restaurator
 • 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (12 mjeseci)
 • puno radno vrijeme
 • uvjeti:
     -  VSS
     -  Akademija likovnih umjetnosti
Planirani početak rada za oba radna mjesta: svibanj, 2023.  
Na natječaj se, pod jednakom uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
 
Kandidati su obvezni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti i:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:
          Dvor Trakošćan
          Trakošćan 4
          42250 Lepoglava

          s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPECIJALIST SURADNIK - VODIČ RECEPCIONER“, odnosno
                              „JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RESTAURATOR“
 
najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja, će biti pozvani na usmeni razgovor.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).
 
Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Muzeja u svrhu odabira kandidata, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Muzeja.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.
 
 
 v.d. ravnatelja:
Ivan Mravlinčić, prof.
Objava, 26.4.2023