Javni poziv za zapošljavanje pripravnika - kustosa/-icu - Muzeji Ivana Meštrovića

Na temelju članka 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića, čl. 5. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovića, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta, i Odluci o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u sektoru kulture za 2023. godinu, KLASA: 112-01/23-01/0161, URBROJ: 532-02-01/1-23-02, od 22.05.2023. godine, ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića objavljuje
 
 
J A V N I    P O Z I V
 
za zapošljavanje pripravnika u sektoru kulture za 2023. godinu kroz provedbu mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to:
 
  1. Kustos/ica – 1 izvršitelja (na lokaciji Galerija Meštrović, Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split), na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom  (40 sati tjedno) – probni rad 6 mjeseci;
 
UVJETI:
  • VSS, Filozofski fakultet, odsjek povijesti umjetnosti,
  • znanje najmanje jednog svjetskog jezika
  • poznavanje rada na računalu
  • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja kulture
 
PREDNOST:
  • znanje više svjetskih jezika
 
Kandidatima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremeni i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog poziva. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u pozivu.
Na javnom pozivu ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
 
Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslika osobne iskaznice ili domovnice, dokaz o stručnoj spremi (diploma), dokaz o znanju svjetskog jezika (uvjerenje škole za strane jezike, ili svjedodžba srednje škole, ili indeks), dokaz o poznavanju rada na računalu: uvjerenje odgovarajuće škole, ili svjedodžba srednje škole, ili indeks), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci); potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj: 121/17, 121/17, 84/21), uz prijavu na javni poziv dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
 
U skladu s uredbom europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.4.2016. g. te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, broj: 42/18) prijavom na javni poziv kandidat daje privolu Muzejima Ivana Meštrovića da se njegovi podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u svrhu provođenja javnog poziva za zapošljavanje.
 
Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo dodatnih testiranja odnosno, razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje odnosno, razgovor, prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila.
 
Kandidati dostavljaju neovjerene preslike, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata tražiti originale dokumentacije na uvid.
 
Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 7 dana od dana objave poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj: Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni putem službene web stranice Muzeja Ivana Meštrovića www.mestrovic.hr (naslovnica/važni dokumenti/natječaji) u zakonskom roku.
 
Muzeji Ivana Meštrovića
 
Objava: 7. 6. 2023.