Javni natječaj za prijam u javnu službu - Arheološki muzej u Splitu

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj: 56/22, 127/22, 58/23), članka 20. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, KLASA: 612-05/21-01/01, URBROJ: 112-21-1219, a sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada sa sistematizacijom radnih mjesta u Arheološkom muzeju u Splitu, KLASA: 612-05/22-01/02-1, URBROJ: 112-22-939, i Pravilnika o radu, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, KLASA: 112-01/23-01/0031, URBROJ: 532-02-01/1-23-04, od 26. lipnja 2023. godine, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u javnu službu na radno mjesto:
 1. VODITELJ ODJELA OPĆIH POSLOVA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom - probni rad 6 (šest) mjeseci.
 2. KUSTOS (Odjel za dokumentacijsko - informacijske poslove) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom - probni rad 6 (šest) mjeseci.
 
 1. VODITELJ ODJELA OPĆIH POSLOVA
 
Mjesto rada: Split
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij kojim je  stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – ekonomske ili pravne struke
 • pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • stručne, organizacijske i radne sposobnosti
 • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
 • znanje jednog svjetskog jezika
 
Kratki opis poslova:
 • pomaže ravnatelju u obavljanju općih poslova u Muzeju
 • pruža stručnu pomoć ravnatelju i voditeljima ustrojstvenih jedinica u propisima koji se odnose na rad Muzeja
 • savjetuje ravnatelja vezano uz pravna pitanja i upozorava na eventualne propuste i neusklađenosti općih akata s pozitivnim pravnim propisima
 • sudjeluje u sastavljanju planova, programa i razvoja Muzeja
 • vodi upis Muzeja u sudski registar
 • priprema prijedloge općih akata Muzeja
 • priprema tužbe, žalbe, molbe, prijave i prigovore
 • temeljem punomoći zastupa Muzej u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima
 • priprema i provodi postupke javne i jednostavne nabave robe, usluga i radova
 • podnosi statistička izvješća nadležnim tijelima o provođenju poslova javne nabave
 • izrađuje prijedlog plana nabave
 • provodi procedure izmjene plana nabave tijekom proračunske/poslovne godine
 • pravovremeno izrađuje cjelovite prijedloge ugovora o nabavi za složenije predmete nabave za koje se izrađuju zahtjevniji ugovori o nabavi
 • vodi registar ugovora
 • vodi eRegistar zaposlenika, obavlja poslove prijave, odjave i promjene u eRigistru zaposlenika
 • brine o održavanju muzejskih zgrada i muzejske imovine
 • prati poštivanje radnih obveza od strane radnika Muzeja te upozorava ravnatelja na uočene nepravilnosti uz prijedlog mjera u slučaju nepoštivanja istih.
 
Kandidati za radno mjesto voditelja odjela općih poslova su, uz vlastoručno potpisanu prijavu, dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o radnom stažu u potrebnoj stručnoj spremi i odgovarajućem radnom iskustvu u trajanju od najmanje 5 godina, iz kojeg je vidljivo da je kandidat obavljao poslove u traženoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdi o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslik ugovora o radu ili rješenja ili potvrde poslodavca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik uvjerenja odgovarajuće škole, ili preslik svjedodžbe srednje škole, ili preslik indeksa fakulteta)
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslik uvjerenja škole za strane jezike, preslik svjedodžbe srednje škole, preslik indeksa fakulteta ili preslik dopunske isprave o studiju))
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 
 
 1. KUSTOS (Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove)
 
Mjesto rada: Split
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij kojim je  stečena visoka stručna sprema prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – društveno-humanističkog usmjerenja ili muzeologije
 • položen stručni ispit za zvanje kustosa
 • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
 • znanje jednog svjetskog jezika
 
Kratki opis poslova:
 • prikuplja i obrađuje podatke u suradnji s voditeljima zbirki za primarnu dokumentaciju koju čini: inventarna knjiga muzejskih predmeta, katalog muzejskih predmeta, knjiga ulaska muzejskih predmeta, knjiga izlaska muzejskih predmeta, knjiga pohrane muzejskih predmeta, zapisnici o reviziji muzejske građe, sukladno Pravilniku koji propisuje sadržaj i način vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi
 • prikuplja i obrađuje podatke za sekundarnu dokumentaciju koju čini: inventarna knjiga audio-vizualnih fondova, inventarna knjiga hemeroteke, knjiga evidencije o izložbama, evidencija o konzervatorsko-restauratorskim postupcima, evidencija o pedagoškoj djelatnosti, evidencija o stručnom i znanstvenom radu, evidencija o izdavačkoj djelatnost, dokumentacija o marketingu i odnosima s javnošću, dokumentacija o osnivanju i povijesti Muzeja, sukladno Pravilniku koji propisuje sadržaj i način vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi
 • prikuplja i obrađuje podatke za tercijarnu dokumentaciju koja se generira iz fondova primarne i sekundarne dokumentacije u obliku tezaurusa, indeksa, kataloških listića i sažetaka u funkciji bržeg pretraživanja i korištenja podataka iz postojećih dokumentacijskih fondova, sukladno Pravilniku koji propisuje sadržaj i način vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi
 • prikuplja i obrađuje podatke i popunjava službene upitnike i ankete statističkih izvješća vezanih uz muzejsku djelatnost kao što je Registar muzeja, galerija i zbirki u Republici Hrvatskoj (MDC) izvješća muzeja i muzejskih zbirki (Državni zavod za statistiku RH) i slično
 • pomaže u vođenju međunarodnih projekata Muzeja prema uputi ravnatelja
 • objavljuje stručne tekstove vezane uz dokumentaciju
 • sudjeluje u izradi standarda za obradu muzejske dokumentacije te predlaže njihove promjene u skladu s važećim pravilnicima.
 
Kandidati za radno mjesto kustosa u Odjelu za dokumentacijsko-informacijske poslove su, uz vlastoručno potpisanu prijavu, dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje kustosa (preslik uvjerenja)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik uvjerenja odgovarajuće škole, ili preslik svjedodžbe srednje škole, ili preslik indeksa fakulteta)
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslik uvjerenja škole za strane jezike, preslik svjedodžbe srednje škole, preslik indeksa fakulteta ili preslik dopunske isprave o studiju))
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 
Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela te e-mail adresu).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21)) dužni su, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH - poveznica:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužni su, uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja RH s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na javni natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Konačan izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua). Kandidat koji nije pristupio razgovoru/intervjuu više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu Arheološkom muzeju u Splitu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima javnog poziva svim kandidatima uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Arheološki muzej u Splitu izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).
Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenta. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose poštom ili neposredno na adresu: ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU, Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split s naznakom „Za Natječaj – (navesti naziv radnog mjesta)“.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene web-stranice Arheološkog muzeja u Splitu: www.armus.hr, u odjeljku Dokumenti – Natječaji, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Arheološkog muzeja u Splitu.

 
                                                                                               Arheološki muzej u Splitu      
                                                                                             dr. sc. Ante Jurčević, ravnatelj
7. 7. 2023.