Javni natječaj za za prijem zaposlenika - Državni arhiv u Zadru

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Zadru (dalje: DAZD), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 56/22) Državni arhiv u Zadru raspisuje
 
J A V N I  N A T J E Č A J
za prijem zaposlenika
 
Arhivski tehničar - reprograf,
 
Uvjeti:
 • završeno srednje stručno obrazovanje tehničkog, prirodnog ili srodnog smjera
 • položen stručni ispit za zvanje arhivski tehničar - reprograf, odnosno obveza polaganja stručnog ispita u primjerenom roku, a najkasnije u roku od 18 mjeseci, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa
 • osnovno poznavanje parametara, alata i postupaka u obradi digitalne slike
 • poznavanje jednog stranog jezika (engleski, talijanski, francuski, njemački)
 • probni rad 2 mjeseca
Prednost imaju kandidati s iskustvom na poslovima digitalizacije i opisa arhivskog gradiva.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte) i točan naziv radnog mjesta za koji se prijava podnosi. Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis
 • osobna iskaznica (preslik)
 • domovnica (preslik ili e-zapis iz knjige državljana)
 • svjedodžba (ovjereni preslik ili izvornik)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je stručni ispit položen, preslik)
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom)
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslik ocjena iz srednje škole ili potvrda škole stranih jezika)
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća (osim svjedodžbe). Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Prijavi na natječaj prilažu se svi dokazi o ispunjavanju uvjeta navedenih u natječaju kao i dokazi o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21),  uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona - popis dokaza dostupan na: internetskoj stranici Ministarstva branitelja - poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona.  Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja - poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom testiranju. O načinu testiranja, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice DAZD www.dazd.hr, najmanje pet dana prije testiranja. DAZD pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Podnošenjem prijave na natječaju, kandidati su izričito suglasni da DAZD, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.
Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zadru , na adresu: Državni arhiv u Zadru, Ruđera Boškovića 1, 23000 Zadar s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto arhivski tehničar - reprograf“. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
                                                                                  DRŽAVNI ARHIV U ZADRU
 
 
Objava, 15. studenog 2023.