Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/-ice Muzeja Mimara


Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka  26. Zakona o muzejima (NN broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 25. i 26. Statuta Zbirke umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, te čl. 40., st. 7. Zakona o kulturnim vijećima (NN83/2022), Upravno vijeće Muzeja Mimara raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Mimara

 
 
1 izvršitelj na vremenski rok od 4 (četiri) godine
Za ravnatelja/icu Muzeja Mimara može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 
- ima najmanje 5 (pet) godina rada u muzeju ili najmanje 10 (deset) godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 
- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
 
- ispunjava uvjet iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama, da protiv nje nije izrečena kazna ili zabrana iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, 
 
- koja posjeduje znanje najmanje jednog svjetskog jezika.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
- životopis,
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja Mimara,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, inozemne diplome moraju biti nostrificirane u Rep1ublici Hrvatskoj),
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice),
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i izjava da ne postoje prepreke iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.
U prijavi su kandidati dužni navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te e-mail adresu) te su je dužni vlastoručno potpisati. 
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
 
Na javni natječaj se, pod jednakom uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, sukladno odredbi članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (''Narodne novine'' broj 82/08 i 69/17). Pojmovi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, isključivo putem pošte na adresu: Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb, p.p. 391,
s naznakom „Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“.
Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge navedene u javnom natječaju. Kandidati koji nisu podnijeli potpunu, pravodobnu i vlastoručno potpisanu prijavu, kao i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, neće biti pozvani na dopunu prijave te se njihove prijave neće razmatrati.
O tome će kandidati biti obaviješteni putem pošte ili e-maila.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo. Takav kandidat prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo  pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. navedenog zakona, koji su objavljeni i na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici: Čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. navedenog zakona, koji su objavljeni i na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici: https://www.zakon.hr/z/2851/Zakon-o-civilnim-stradalnicima-iz-Domovinskog-rata
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave i priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).
Prijavom na javni natječaj kandidat daje izričitu privolu Muzeju Mimara na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka, u svrhu provedbe ovog natječajnog postupka, kao i privolu da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Muzeja Mimara.
Odluka o rezultatima natječaja objavit će se na službenim stranicama Muzeja Mimara. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Upravno vijeće Muzeja Mimara

Objava: 26. 7. 2023.