Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme - Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, UNESCO-ov centar kategorije II., temeljem članaka 24. - 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 56/22, 127/22, 58/23 i 128/23), članka 14. Statuta Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i načinu rada, a uz prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija RH (Klasa: 112-01/23-01/0043, Urbroj: 532-02-01/1-23-02 od 03. ožujka 2023. godine i Klasa: 112-01/23-01/0313, Urbroj: 532-02-01/1-23-02 od 05. listopada 2023. godine) objavljuje sljedeći:


 
J A V N I  N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
 
Javni natječaj raspisuje se za radna mjesta:
 1. Konzervator arheolog / podvodni arheolog - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 • stručno zvanje konzervatora arheologa/podvodnog arheologa,
 • znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
 • poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • plovidbena dozvola B kategorije,
 • ronilačka kategorija dvije ili više zvjezdica po CMASu ili ekvivalent,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
 
 1. Viši voditelj marketinga - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
Stručni uvjeti:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera, odnosno s njim izjednačen studij,
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije (2) godine na poslovima iz područja marketinga,
 • znanje najmanje dva strana jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski),
 • poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (Word, Excel, Internet),
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • iskustvo u međunarodnim kontaktima.
 
 1. Računovodstveni referent - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
Stručni uvjeti:
 • SSS - gimnazija, škola ekonomskog smjera,
 • najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika (engleski, francuski, španjolski, ruski, mandarinski kineski, arapski, njemački, talijanski) i
 • poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (Word, Excel, Internet).
 
 1. Domar - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
Stručni uvjeti:
 • SSS - tehničkog smjera,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • plovidbena dozvola B kategorije.
 
 1. Spremačica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
Stručni uvjeti:
 • NKV,
 • najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati/kinje dokazuju ispunjavanje formalnih uvjeta natječaja:
 1. životopis,
 2. presliku diplome ili svjedodžbe (ovisno o uvjetu stručne spreme radnog mjesta za kojeg se podnosi prijava),
 3. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ovisno o uvjetu radnog mjesta za kojeg se podnosi prijava),
 4. dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 5. dokaz o ostalim traženim uvjetima (preslike potvrda o znanju stranog jezika, ronilačke dozvole, vozačke dozvole i plovidbene dozvole),
 6. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije: dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, odnosno 5 godina),
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom (ne starije od 3 mjeseca).
 
Na javnom natječaju ravnopravno sudjeluju osobe oba spola. Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (www.icua.hr).
Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidati daju suglasnost Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju u Zadru da kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća, a kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora o radu priložiti na uvid dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravodobne, dužni su se odazvati na intervju (razgovor) od strane poslodavca o čijem održavanju će biti pravodobno obaviješteni.
 
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/a je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakom uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu dostupnom na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, pisanim putem na adresu:
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Božidara Petranovića 1, 23 000 Zadar, s naznakom: “Za javni natječaj ”.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
R a v n a t e lj: 
dr. sc. Mladen Pešić

 
Objava, 24.11.2023.