Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

Upravno vijeće Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Centar) na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18, 98/19, 114/22), članka 13. i 14. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN br. 178/2004), članka 32. i 40. Statuta Centra, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22), točke 1. Pravilnika o unutarnjem, redu, radnim mjestima i načinu rada Centra i odluke Upravnog vijeća Centra od 10. listopada 2023. raspisuje javni natječaj radi donošenja prijedloga za imenovanje ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.
 
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja je:
- hrvatski državljanin,
- ima preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili
  osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na
  snagu  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- ima položen stručni ispit za zvanje arhivist,
- ima objavljene vrijedne stručne ili znanstvene radove i
- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
 
Za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18, 98/19, 114/22).
Na temelju čl. 41. st. 2. i 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18, 98/19, 114/22) ravnateljem državnog arhiva, na temelju predloženog programa rada, može se imenovati osoba koja ima završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja te položen stručni ispit iz arhivske struke, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete utvrđene statutom arhiva.
 
Ravnateljem se može imenovati i osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi državni arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.
 
Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan. Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola. Pisane prijave kandidata sa životopisom i opisom dosadašnjeg rada te dokazima o ispunjenju natječajnih uvjeta treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici  na adresu: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, s naznakom „javni natječaj za ravnatelja“.
 
Prijavi je potrebno priložiti:
- životopis i opis dosadašnjeg rada,
- dokaz o završenom studiju i stručnoj spremi,
- prijedlog programa rada Centra,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (ako je primjenjivo),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6
  mjeseci  (izvornik),
- dokaz o radnom iskustvu u arhivu ili o radu u kulturi, znanosti i obrazovanju,
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana),
- popis objavljenih vrijednih stručnih i znanstvenih radova.
 
Za dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta koje kandidati mogu dostaviti u obliku neovjerenih preslika Centar može naknadno tražiti predočenje izvornika na uvid.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21). Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno dokument o utvrđenom invaliditetu.
 
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektronskom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijavom na javni natječaj, kandidati natječaja daju privolu Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata kao voditelju zbirke osobnih podataka za prikupljanje, korištenje i daljnju obradu podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
 
Objava, 27. listopada 2023.