Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta – Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta
 

1. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 2 izvršitelja 

UVJETI:
-KV
-provjera zahtijevanih vještina i znanja
-probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.
 
2. KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER - 1 izvršitelj   
 
UVJETI:
- SSS tekstilnog smjera ili KV krojač
- poznavanje jednog stranog jezika
- probni rad 2 mjeseca
- provjera zahtijevanih znanja i vještina
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. 
Opis radnog mjesta: Radi sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), asistira prilikom oblačenja umjetnika, prema nalogu obavlja poslove garderobijera obuće i radi kao ispomoć u krojačnici, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika ili prijepis ocjene.     
 
 
3. MANIPULANT U ODRŽAVANJU – 2 izvršitelja
 
UVJETI:
- NSS
- probni rad 1 mjesec
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Opis radnog mjesta: obavlja poslove dopremanja sanitarne opreme u sve prostore Kazališta, obavlja poslove doprema potrebnog sanitarnog materijala za održavanje te održavanje grobnih mjesta Kazališta, obavlja sve poslove održavanja čistoće za sve prostore Kazališta, obavlja sve stručne poslove po nalogu Voditelja manipulanata u održavanju i Voditelja odjela.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom
obrazovanju.
 
 
4. MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
-  znanje najmanje jednog stranog jezika
-  informatička pismenost
-  3 godine radnog staža
-  probni rad 3 mjeseca
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: postavlja i nadzire rasvjetu predstava, sudjeluje u izradi potrebne tehničke dokumentacije, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi na regulatoru, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, obavlja sve stručne poslove prema nalogu voditelja rasvjete.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 

5. MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE – 1 izvršitelj 
     
UVJETI:
- SSS,
- 3 godine radnog staža
- znanje jednog stranog jezika
- probni rad 2 mjeseca
- provjera zahtijevanih znanja i vještina
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Opis radnog mjesta: Samostalno rukuje regulatorom i uređajima regulacije rasvjete prema zahtjevima predstave, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi i sve poslove vezane uz rasvjetu, održavanje i scenske efekte, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).
 
 
6. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK - UREDNIK KAZALIŠNIH IZDANJA – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
- 3 godine radnog staža
- znanje najmanje jednog stranog jezika
- informatička pismenost
- probni rad 3 mjeseca
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Opis radnog mjesta: koordinira rad autora i autorskih timova u pripremi i realizaciji kazališnih izdanja, uređuje i/ili kouređuje programske knjižice predstava, uređuje posebna kazališna izdanja, naručuje i priprema tekstove za sva kazališna izdanja svih direkcija, surađuje s dizajnerima i fotografom kazališta oko pripreme i uređivanja svih kazališnih izdanja, uređuje web stranicu, sudjeluje u pripremi materijala za društvene mreže, vodi evidenciju i kontrolira ispunjenje svih obveza preuzetih po zaključenim autorskim ugovorima iz područja nadležnosti ovog radnog mjesta, oblikuje dnevne programe repriznih i premijernih predstava, obavlja ostale poslove iz područja rada po nalogu uprave.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o završenom obrazovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.
O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

Objava: 30. kolovoza 2023.