Javni natječaj za izbor ravnatelja/-ice Državnog arhiva u Gospiću


Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), čl. 41. i 42. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18, 89/19, 114/22) te čl. 18. st. 1. Statuta Državnog arhiva u Gospiću (pročišćeni tekst) KLASA: 012-02/23-01/01, URBROJ: 109-01-23-04 od 20. travnja 2023. godine ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću raspisuje
 
 
JAVNI  NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Gospiću
 
 
 1. Uvjeti su:
 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja,
 • položen stručni ispit iz arhivske struke,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 
Ravnateljem može se imenovati i osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi državni arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.
 
 1. Na temelju čl. 13. st. 2.  Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj, 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. toga Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
 
 1. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
 1. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
 1. Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, „Narodne novine“ br.  42/18).
 
 1. Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Arhiva u svrhu odabira kandidata za imenovanje na mjesto ravnatelja, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Arhiva.
 2. Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na 4 (četiri) godine na temelju predloženog Programa rada.
 
 1. Uz prijavu kandidati/kandidatkinje moraju priložiti:
 • životopis
 • prijedlog programa rada Državnog arhiva u Gospiću u narednom četverogodišnjem razdoblju
 • diploma (izvornik ili ovjerena preslika)
 • domovnica (preslika ili e-zapis iz knjige državljana)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili preslik ugovora o radu i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
 
 1. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
 1. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 GOSPIĆ s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu - ne otvarati“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 1. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
 1. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
Ravnatelj:
dr.sc. Ivica Mataija

 
Objava: 19.7.2023.