Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Gradska knjižnica Zadar

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 17/19, 98/19 i 114/22) i članka 36. Statuta Gradske knjižnice Zadar, ravnateljica Knjižnice, dana 9. lipnja 2023. godine, donosi
 
O D L U K U
o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Zadar
 
 
na sljedećim radnim mjestima:
 
 1. Diplomirani knjižničar - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (40 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca
 
 1. Radni terapeut - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (40 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca
 
 1. Knjižnični manipulant - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca
 
 1. Domar - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (40 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca
 
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1:
 
 1. Diplomirani knjižničar:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu s pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva
 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja
 
Specijalna znanja:
 • poznavanje dva strana jezika
 • informatička pismenost
 • razvijene komunikacijske i organizacijske vještine
 
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2:
 
 1. Radni terapeut:
 • Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja ili stručni preddiplomski studij/prvostupnik radne terapije,
ili
 • Završen Preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij društvenih znanosti – smjer Psihologija
 • Poznavanje osnova informatičke pismenosti;
 • Poznavanje jednog stranog jezika
 • Razvijene vještine i sklonost ka poučavanju kreativnih (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih) i drugih praktičnih vještina.
 
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 3:
 
 1. Knjižnični manipulant:
 • završena četverogodišnja srednja škola (SSS), gimnazijskog usmjerenja;
 • Poznavanje osnova informatičke pismenosti;
 • Poznavanje jednog stranog jezika.
 
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 4:
 
 1. Domar:
 • Završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola (SSS)
 • poznavanje osnova informatičke pismenosti
 
Posebni uvjeti:
 • rad u smjenama,
 • računalna i informacijska pismenost,
 • položen vozački ispit B i C kategorije
 • spremnost na stalno stručno usavršavanje.
 
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Prijava treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata koji se prijavljuje, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te je dostavljena u roku i na propisani način.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21)) dužni su, uz prijavu na javni poziv, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
 
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužni su, uz prijavu na javni poziv, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja RH s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni poziv, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na javni poziv dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prijave se podnose poštom ili neposredno dostavom na adresu: Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11b, 23000 Zadar „Natječaj za radno mjesto“ s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
 
Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Gradska knjižnica Zadar kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
 
Natječaj je otvoren do 17. lipnja 2023. godine odnosno 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture RH i mrežnim stranicama Gradske knjižnice.
 
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je provesti i neki oblik provjere znanja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.
Objavom rezultata natječaja na službenim mrežnim stranicama Gradske knjižnice Zadar smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Zadržava se pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
 
 
Zadar, 9. lipnja 2023. godine
Ur.br.: 226/23                                                                                                
 
Ravnateljica:
                                                                              Doroteja Kamber-Kontić
Objava, 12.6.2023.