Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
Objavljuje
 
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta
 
 
1.       PRVI PUHAČ - PRVA FLAUTA - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij flaute
 • radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       
 • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
 • Obavezna audicija, održati će se 13.02.2024.
 • Opis radnog mjesta: svira i vodi sekciju flauti te odgovara za njihov rad, po nalogu svira i druge instrumente iz obitelji flauti, norma 18 termina mjesečno   
 
 
2.       PJEVAČ OPERNOG ZBORA - 1 izvršiteljica sopran, 1 izvršiteljica alt
 
UVJETI:
 • Završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
 • radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima    
 • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome (u slučaju rada u profesionalnom zboru, dodatno i elektronički ispis mirovinskog staža; e-radna knjižica)                            
 • Obavezna audicija, održati će se 14.02.2024.                                                                                 
 • Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno
 
 
3.       PRVI PUHAČ - PRVA TRUBLJA - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij trublje
 • radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       
 • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
 • Obavezna audicija, održati će se 15.02.2024.
 • Opis radnog mjesta: svira i vodi sekciju limenih puhača s posebnim naglaskom na grupu trublji te odgovara za njihov rad, svira također i dionicu četvrte trublje, po nalogu svira i ostale instrumente iz obitelji trublji, norma 18 termina mjesečno
 
 
4.       PRVE VIOLINE - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine
 • radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       
 • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
 • Obavezna audicija, održati će se 19.02.2024.
 • Opis radnog mjesta: svira prema uputama koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje koncertni majstor, norma 26 termina mjesečno
 
 
5.       VIOLE TUTTI - 2 izvršitelja
 
UVJETI:
 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij viole
 • radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       
 • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
 • Obavezna audicija, održati će se 27.02.2024.
 • Opis radnog mjesta: svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma 26 termina mjesečno
 
6.       UDARALJKE TUTTI - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij udaraljki
 • radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       
 • Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
 • Obavezna audicija, održati će se 27.02.2024.
 • Opis radnog mjesta: svira i slijedi pri izvođenju upute vođe udaraljki, norma 22 termina mjesečno
  
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.
O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da u slučaju odabira prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.
 
Izabrani kandidat će prije zasnivanja radnog odnosa (u slučaju da diploma nije stečena u Hrvatskoj) biti u obvezi dostaviti Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu ispravu kojom je nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izvršio vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.
 
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 22 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Objava: 27. prosinca 2023.