Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/-ice Javne ustanove Galerija "Klovićevi dvori"


Na temelju odredbi članka 26. st. 7. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj  61/18, 98/19 i 114/22), članaka 40. i 41. st. 1. i 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članaka 40. i 41. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22 i  58/23), članaka 26. i 27. Statuta Javne ustanove Galerija ,,Klovićevi dvori” (nadalje: Galerije) te Odluke Upravnog vijeća Galerije od dana 15.06.2023. raspisuje se
 
J A V N I     N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice JAVNE USTANOVE GALERIJA ,,KLOVIĆEVI DVORI”
 
Ravnatelj/ica se imenuje na vremensko razdoblje od 4 godine te može biti ponovno imenovan.
 
Radno mjesto je dostupno osobama oba spola pod istim uvjetima.
 
Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješava ministrica kulture i medija uz prethodno pribavljeno mišljenje gradonačelnika Grada Zagreba.
 
Za ravnatelja/ravnateljicu može se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
 
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju
 
 • znanje jednog stranog jezika
 
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 
 • osoba koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom.
 
 
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte).
 
Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku te je istu potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:
 
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o najmanje pet godina rada u muzeju ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat obavljao ili ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokaz)
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik potvrde škole stranih jezika ili preslik indexa i sl.)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik) ili uvjerenje iz sustava e-Građani da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • rodni ili vjenčani list za kandidate kojima osobni podaci nisu identični priloženim dokumentima
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Galerije
 
Ako kandidat bude izabran za ravnatelja, obvezan je potpisati izjavu da ne postoje okolnosti iz članka 39. stavka. 2. Zakona o ustanovama.
 
Kandidat, koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (,,Narodne novine”, broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Svi dokazi o ispunjavanju uvjeta mogu se dostaviti u izvorniku ili neovjerenoj preslici, u kojem slučaju Galerija može pozvati kandidata na predočenje izvornika isprave.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.
 
Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama preporučenom poštom ili osobnom predajom u Ured ravnatelja od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 15 sati na adresu: Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, 10000 Zagreb, s naznakom: ,,Za natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati”.
 
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Galerije Klovićevi dvori sukladno članku 10. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (,,Narodne novine”, 25/13, 85/15, 69/22), u zakonskom roku, odnosno 45 (četrdesetpet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Javnoj ustanovi Galerija ,,Klovićevi dvori” za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Galerije Klovićevi dvori.
 
 
Javna ustanova Galerija ,,Klovićevi dvori”, Zagreb
 
Objava: 21. 6. 2023.