Javni poziv za radno mjesto arhivist - Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

Na temelju članka 37. Statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) i Plana prijama pripravnika u sektoru kulture za 2023. godinu Centar raspisuje
 


JAVNI POZIV
 
za prijam pripravnika putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na određeno vrijeme od 12 mjeseci za radno mjesto arhivist (1 izvršitelj)
 
Uvjeti za rad:
-VSS, završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
-znanje engleskog jezika;
-temeljna informatička osposobljenost i vještine;
-probni rad od 6 mjeseci.
 
Na javni poziv mogu se prijaviti osobe obaju spolova.
 
Prijam pripravnika provodi se putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo te kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
  1. odgovarajuća stručna sprema,
  2. nezaposlena osoba treba biti prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za vrijeme trajanja javnog poziva.
 
Kandidatima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz poziva. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni poziv neće se razmatrati.
 
Pisanoj prijavi na javni poziv potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
- preslika osobne iskaznice ili uvjerenja o državljanstvu,
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
  (ne stariji od 30 dana).
 
Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužan je, u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Odabrani kandidat/kinja dužan/na je nakon konačnog odabira, a prije početka rada, pružiti na uvid i provjeru izvornike dokumenata koji će mu nakon toga biti vraćeni.
 
Poželjno je da kandidat/kinja ima iskustva s programima Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Reader Pro, MS Word i MS Excel, obrade, sređivanja i digitalizacije VHS kazeta, negativa i pozitiva filmova te ostalog nekonvencionalnog i konvencionalnog arhivskog i dokumentarnog gradiva.
 
Rok za podnošenje prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 17. listopada 2023. godine.
 
Kandidati samostalno određuju način dostave prijave i sami snose rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave prijave.
 
Ukoliko se prijava dostavlja neposredno u urudžbeni zapisnik Centra, istu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za javni poziv za prijem pripravnika za radno mjesto arhivist" na adresu Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb.
 
Prijave se mogu dostaviti i elektroničkom poštom na e-mail adresu: centar@centardomovinskograta.hr
 
Prijavom na javni poziv, kandidati daju privolu Centru da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove podatke isključivo u svrhu provedbe postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
                                                                                                   RAVNATELJ
                                                                                            Prof., dr. sc. Ante Nazor

 
Objava, 9.10.2023.