Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Rijeci

„Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Rijeci, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 56/2022) i prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (KLASA: 112-01/23-01/0160 URBROJ: 532-02-01/1-23-02 od 16. svibnja 2023. ), a u skladu s odredbama  Pravilnika o radu Državnog arhiva u Rijeci i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Rijeci, ravnatelj Arhiva raspisuje:
 
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa:
 
1. Tajnik u Odjelu za opće i tehničke poslove, 1 izvršitelj/ izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti za radno mjesto

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, Pravni fakultet (VSS – dipl. pravnik / mag. iur.) ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
- tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima;
- položen stručni ispit u zvanju ili položen stručni ispit za zvanje arhivist;
- znanje jednog stranog jezika te
– osnovna informatička osposobljenost i vještine.

Opis poslova

- prati i proučava zakonske propise;
- vodi evidencije i dokumentaciju o zaposlenicima;
- obavlja poslove u svezi s prijavom i odjavom zaposlenika, zasnivanjem i prestankom radnog odnosa;
- izrađuje rješenja, potvrde i ostale pojedinačne akte te pruža pravnu pomoć u ostvarivanju prava i obveza koje proizlaze iz propisa o radnom i srodnom pravu;
- vodi administrativne poslove za stegovne i druge srodne postupke;
- izrađuje pismena izvješća koja se odnose na podatke o zaposlenicima, priprema planove radnih mjesta;
- obavlja poslove javne nabave koji obuhvaćaju poslove pripreme i objave natječaja i natječajne dokumentacije, vođenja evidencije javne nabave, praćenje realizacije poslova obuhvaćenih Planom nabave;
- prikuplja i obrađuje podatke o prisutnosti na radu;
- vodi ostale kadrovske poslove Arhiva;
- prati i primjenjuje propise od značaja za poslovanje Arhiva, priprema nacrte i usklađuje normativne akte Arhiva;
- vodi evidencije o ugovornim postupcima i obvezama te obvezama koje proizlaze iz zakona i drugih propisa;
- izrađuje pismena iz djelokruga rada Odjela koji se odnose na primjenu propisa ili realizaciju ugovora;
- pruža pravnu pomoć i podršku u obavljanju djelatnosti Arhiva;
- obavlja protokolarno-organizacijske poslove za Arhiva;
- surađuje u izradi planskih dokumenata i izvješća;
- obavlja poslove upravnog postupka;
- obvezan je pratiti stručnu literaturu i stručno se usavršavati te
- u skladu sa sposobnostima i vještinama obavlja i druge poslove za potrebe Arhiva po nalogu voditelja i ravnatelja.
 
Za radno mjesto je predviđen probni rad u trajanju do 6 mjeseci.

 
2. Arhivski tehničar u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskog gradiva, 1 izvršitelj/ izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
 
Uvjeti za radno mjesto

- završena srednja stručna sprema (gimnazija ili četverogodišnja strukovna škola);
- jedna godina radnoga iskustva na stručnim poslovima čuvanja, obrade i korištenja dokumentarnoga i arhivskoga gradiva;
- položen stručni ispit za zvanje arhivskoga tehničara;
- pasivno znanje jednog od navedenih stranih jezika: engleski, francuski, latinski, njemački, talijanski ili mađarski te
- osnovna informatička osposobljenost i vještine

Opis poslova

- obrađuje, sređuje i tehnički oprema arhivsko gradivo prema dobivenim uputama i pod nadzorom arhivista;
- izrađuje pomoćna pomagala za arhivsko gradivo (kartoteke, kazala, tabelarni prikazi, popisi i sl.);
- rješava zahtjeve fizičkih i pravnih osoba za informacijama, preslikama i prijepisima iz arhivskog gradiva u Arhivu
- priprema arhivsko gradivo za korištenje;
- priprema gradivo za digitalizaciju prema uputama arhivista;
- sudjeluje u jednostavnijim programima digitalizacije
- sudjeluje u provedbi mjera evakuacije, spašavanja i prijenosa arhivskog gradiva;
- sudjeluje u kulturnoj, edukativnoj, promidžbenoj i znanstvenoj djelatnosti Arhiva;
- obvezan je pratiti stručnu literaturu i stručno se usavršavati te
- u skladu sa sposobnostima i vještinama obavlja i druge poslove za potrebe Arhiva po nalogu voditelja i ravnatelja.
 
Za radno mjesto je predviđen probni rad u trajanju do 2 mjeseca.
 
 
U skladu s čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U vlastoručno potpisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte) i točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi. Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

- životopis,
- osobna iskaznica (preslika),
- domovnica (preslika),
- dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika),
- dokaz o radnoj sposobnosti (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije - ne starije od 30 dana),
- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (izvornik - ne starije od 30 dana).

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju i dokazi o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će usmenom razgovoru/testiranju u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova.
DARI pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza natječajnog postupka, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U pisanoj prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da DARI, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo na adresu: Državni arhiv u Rijeci, Park Nikole Hosta 2, 51000 Rijeka, s naznakom:
„Natječaj za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta)“

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u zakonskom roku.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Državni arhiv u Rijeci

Objava, 2.6.2023.