Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme - Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica

Na temelju članka 36. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17) i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, klasa: 112-01/23-01/037, urbroj: 532-02-01/1-23-04 od 22. 8. 2023., ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

muzejski tehničar – 1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS, jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-ju, poznavanje jednog svjetskog jezika i položen stručni ispit za muzejskog tehničara/muzejsku tehničarku ili obaveza polaganja ispita u zakonski predviđenom roku.

Opis poslova: sudjeluje u terenskim radovima, izrađuje crtaću terensku dokumentaciju; radi na crtanju muzejske građe; radi u CNUS-u; obavlja stručno-tehničke poslove vezane uz postav izložbi u MHZ-u; pomaže kustosima u pripremi materijala za izložbe i dr.; surađuje kod postava stalnih i privremenih izložbi; obavlja poslove signiranja na prethodno pripremljenoj građi; izrađuje propisana izvješća o radu, planu i programu rada; provodi preventivnu zaštitu i konzerviranje muzejskih predmeta prema pravilima struke i odgovoran je za sve muzejske predmete i cjelokupnu građu kojom rukuje; vodi evidenciju o ulasku, tijeku posla i izlasku muzejskih predmeta iz radionice; vodi evidenciju tehničke opreme Muzeja i njene ispravnosti; daje prijedloge voditelju za nabavku potrebnog alata i materijala za muzejske radionice; pronalazi proizvođače suvenirske i druge robe, nabava i dopremanje robe i drugih poslova po nalogu i uputama kustosa, voditelja/ice UJ i ravnatelja/ice.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Kandidat/kinja moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19), uvjete iz Zakona o muzejima (NN br. 61/18, 98/19) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Muzeji Hrvatskog zagorja prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Muzeji Hrvatskog zagorja potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)).

U prijavi na poziv kandidat/kinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
– potvrdu o položenom stručnom ispitu za muzejskog tehničara,
– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana),
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke,
– životopis.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog razgovora/pisane provjere znanja s kandidatima/kinjama.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora/pisane provjere znanja bit će objavljeni na web-stranici Muzeja Hrvatskog zagorja – www.mhz.hr.
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru/pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64, s obveznom naznakom: »Za natječaj za radno mjesto« i nazivom radnog mjesta.
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom: »Natječaj za radno mjesto« i nazivom radnog mjesta.
Svi kandidati prijavljeni na natječaj bit će na jednak način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Muzeji Hrvatskog zagorja


Objava: 8. 9. 2023.