Javni natječaj za prijam u javnu službu - Arheološki muzej Narona

Temeljem članka 16. Statuta Arheološkog muzeja Narodna (KLASA: 612-05/19-N/04-01, URBROJ: 2148-19-153, Vid, 26. veljače 2019.) i sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada sa sistematizacijom radnih mjesta u Arheološkom muzeju Narodna i Pravilnika o radu, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (KLASA 112-01/23:-01/0050, URBROJ: 532-02-01/1-23-02 od 10. ožujka 2023.), ravnatelj Arheološkog muzeja Narodna raspisuje
 
 JAVNI NATJEČAJ
za prijam u javnu službu na radno mjesto
 1. voditelj računovodstva (m/ž) – II. Odjel općih poslova – 1 izvršitelj/cica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom - probni rad 6 (šest) mjeseci.
 
Mjesto rada: Vid
 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ekonomije ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije čijim se završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova (magistar struke) ili visoka stručna sprema – ekonomskog smjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na PC-u.
 
Kandidati su, uz vlastoručno potpisanu prijavu, dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja:
 • životopis
 • motivacijsko pismo
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • preslika osobne iskaznice (obje strane)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu u potrebnoj stručnoj spremi i odgovarajućem radnom iskustvu u trajanju od najmanje 3 godina, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj/cica prijave obavljao/la  poslove u traženoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdi o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika ugovora o radu, preslika rješenja ili preslika potvrde poslodavca)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika uvjerenja odgovarajuće škole, ili preslika svjedodžbe srednje škole, ili preslika indeksa fakulteta)
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika uvjerenja/svjedodžbe/indeksa)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana) ,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseci).
 
Opis poslova:
 • ustrojava rad i rukovodi računovodstveno-knjigovodstvenim i financijskim poslovima koje se vode sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
 • predaje financijske izvještaje u aplikaciji Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registra proračunskih i izvan proračunskih korisnika sukladno propisima Ministarstva financija
 • prati, tumači i provodi zakonske propise iz svog djelokruga rada;
 • sastavlja financijske izvještaje i tumači nadležnima
 • izrađuje financijsko planske analize poslovanja Muzeja
 • analitički knjiži i evidentira osnovna sredstva
 • obračunava i radi sve poslove oko isplata plaća i naknada plaća;
 • vodi evidenciju sitnog inventara i osnovnih sredstava
 • usklađuje financijska sredstava s namjenom i izvorima te vrši kontrolu likvidnosti
 • odlaže, čuva i predaja na arhiviranje knjigovodstvene isprave i poslovne knjige
 • sudjeluje u izradi prijedloga godišnjeg programa rada i financijskog plana Muzeja
 • izrađuje mjesečna i godišnja izvješća o radu, planove i programe rada
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela te e-mail adresu).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su, uz prijavu na javni poziv, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužni su, uz prijavu na javni poziv, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja RH s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni poziv, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na javni poziv dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Konačan izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua). Kandidat koji nije pristupio razgovoru/intervjuu više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu Arheološkom muzeju Narodna za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima javnog poziva svim kandidatima uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Arheološki muzej Narodna izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).
Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenta. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu: ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA, Nagonski trg 6, 20352 Vid  s naznakom «ZA NATJEČAJ – voditelj računovodstva».

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene web-stranice Arheološkog muzeja Narodna: www.a-m-narona.hr, O nama – Natječaji, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici
 

U Vidu, 27. ožujaka 2023. godine.  
 
Ravnatelj
mr. sc. Toni Glučina