Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta korepetitor - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta
 
 
  1. KOREPETITOR – 1 izvršitelj
UVJETI:
  • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij klavira, dirigiranja ili kompozicije
  • 1 godina radnog staža
  • probni rad 6 mjeseci
  • radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima
Opis radnog mjesta: u skladu s naputcima umjetničkog voditelja opernog studija i dirigenta predstave, priprema uloge sa solistima, izvodi scensku glazbu na instrumentima s tipkama i udaraljkama te svira čembalo i druge instrumente s tipkama u orkestru, svira režijske pokuse i generalni klavirski pokus, po nalogu dirigira predstave i scensku glazbu, organizira rad scenske glazbe prema naputcima umjetničkog voditelja opernog studija, po nalogu asistira zborovođi i dirigentima, upisuje u računalo prijevod libreta prema klavirskom izvatku, izrađuje titlove i prati pjevani tekst na predstavama, po nalogu obavlja gore navedene poslove i za druga događanja u okviru produkcije kazališta, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu ravnatelja direkcije
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome i ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje                                     
Obavezna audicija, održati će se 13.11.2023. u HNK Zagreb.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.
O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da u slučaju odabira prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.
 
Izabrani kandidat će prije zasnivanja radnog odnosa (u slučaju da diploma nije stečena u Hrvatskoj) biti u obvezi dostaviti Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu ispravu kojom je nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izvršio vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.
 
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 


Objava, 11.10.2023.