Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski povijesni muzej

Na temelju članka 44. Statuta Hrvatskog povijesnog muzeja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 56/22. i 127/22.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatskog povijesnog muzeja (Ur. broj: 10-4/00 od 20.03.2000.) Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatskog povijesnog muzeja (Ur.broj: 10-6/10, od 8.11.2010. godine), članka 4. Pravilnika o radu Hrvatskog povijesnog muzeja i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 25. studenog 2022. godine (KLASA: 112-01/22-01/0353; URBROJ: 532-02-01/1-22-02), muzejska ustanova Hrvatski povijesni muzej iz Zagreba, Matoševa 9, raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom povijesnom muzeju za radno mjesto:
 
ČUVAR MUZEJSKIH IZLOŽBI U MEMORIJALNOM MUZEJU IVANA GORANA KOVAČIĆA U LUKOVDOLU
  • 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad 2 mjeseca
 
Uvjeti:
  • srednja stručna sprema (SSS)
 
Prednost:
  • 3 mjeseca radnog iskustva
  • položen vozački ispit
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)
  • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci (preslika)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.). Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta koja obuhvaća razgovor i pisano testiranje. Razgovor i testiranje kandidata održat će se u Memorijalnom muzeju Ivana Gorana Kovačića u Lukovdolu.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog povijesnog muzeja.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj/oglas dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Hrvatskom povijesnom muzeju za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na objavu Odluke o odabiru kandidata na web stranici Hrvatskog povijesnog muzeja koja uključuje ime i prezime te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski povijesni muzej izdati potvrdu.

Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.).
Opoziv privole kandidat može podnijeti osobno ili e-poštom na adresu tajnistvo@hismus.hr.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ» na adresu: HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ, Matoševa 9, Zagreb. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
 
Hrvatski povijesni muzej
Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica
Objava, 1.3.2023.