Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/-ice Državnog arhiva u Zadru


Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 61/18, 98/19 i 114/22) i članaka 18. i 19. Statuta Državnog arhiva u Zadru, Upravno vijeće Državnog arhiva u Zadru raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Zadru
 
Uvjeti:
 
 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja,
 • prijedlog programa rada Državnog arhiva u Zadru u narednom četverogodišnjem mandatu
 • položen stručni ispit iz arhivske struke,
 • objavljeni stručni ili znanstveni radovi,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 
Iznimno, za ravnatelja/ravnateljicu Arhiva može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi Arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.
 
Ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Zadru imenuje ministrica kulture i medija Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.
 
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku te je istu potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:
 
 • životopis
 • diplomu (izvornik ili ovjeren preslik)
 • program rada ustanove u narednom četverogodišnjem mandatu
 • preslik osobne iskaznice
 • domovnicu (izvornik ili e-zapis iz knjige državljana)
 • uvjerenje o položenome stručnom ispitu (preslik)
 • dokaz o radnom iskustvu u arhivskoj struci, odnosno radu u kulturi, znanosti i obrazovanja
(preslik ugovora o radu/rješenja i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije, ne stariji od 30 dana)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom)
 • popis sa sažetkom stručnih ili znanstvenih radova
 • dokaz o znanju stranog jezika (preslik)
 
Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21),  uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona - popis dokaza dostupan na: internetskoj stranici Ministarstva branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21),  uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona.  Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Podnošenjem prijave na javni natječaj, kandidati/kandidatkinje daju privolu Državnom arhivu u Zadru da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zadru, na adresu: Državni arhiv u Zadru, Ruđera Boškovića 1, 23000 Zadar s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati“
 
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
                                                                 UPRAVNO VIJEĆE DRŽAVNOG ARHIVA U ZADRU
 
Objava: 15. 9. 2023.