Odluka o poništenju javnog natječaja - Državni arhiv u Šibeniku


Sukladno članku 10. Statuta Državnog arhiva u Šibeniku (KLASA: 003-05/18-03/02, URBROJ: 2182/1-47-01-18-2 od 12. studenog 2018.) i čl. 15. Pravilnika o radu Državnog arhiva (KLASA:003-05/19-05/01, URBROJ:2182/1-47-01-19-5 od 8. travnja 2019.) ravnateljica Državnog arhiva u Šibeniku donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

I.

Poništava se javni natječaj za prijam zaposlenika (m/ž), na određeno vrijeme (zamjena do povratka zaposlenika s bolovanja) - radno mjesto arhivski tehničar, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 97/2023  od 25. kolovoza 2023. godine, mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija, Državnog arhiva u Šibeniku i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
II.

Ova Odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Državnog arhiva u Šibeniku i Ministarstva kulture i medija.
III.

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.
 
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
Obrazloženje
 
U provedbi natječajnog postupka utvrđeno je da nije zaprimljena nijedna potpuna prijava na natječaj, stoga je odlučeno kao u izreci.
 
                                                                                                        RAVNATELJICA
mr. sc. Nataša Mučalo
 
Objava: 5. rujna 2023.