Natječaj za prijem namještenika u radni odnos - Državni arhiv u Pazinu


Na temelju čl. 22. Statuta Državnog arhiva u Pazinu (pročišćeni tekst) KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2163-56-01-22-13 od 1. lipnja 2022. godine raspisuje se
 
 
N A T J E Č A J
 
 
I.       Za prijem namještenika u radni odnos na radno mjesto:
 
 1. manipulant (M/Ž) – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme
 
II.      Uvjeti:

- NSS ili osnovna škola
 
III.     Uz prijavu  treba priložiti:
 
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik)
 • domovnicu (preslik)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 • životopis
 
 1. Dokaz o stručnoj spremi prilaže se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne predočiti izvornike.
 
 1. Na temelju čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
 1. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
 1. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/18, 84/21: dalje Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102. st 1.-3. Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
 
 1. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
 1. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
 1. Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, „Narodne novine“ br.  42/18).
 
 1. Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Arhiva u svrhu odabira kandidata za imenovanje na mjesto ravnatelja, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Arhiva.
 
 1. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene biti će pozvani na intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.
 
 1. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke navedene u Javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
 1. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose isključivo na adresu: Državni arhiv u Pazinu, Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin s naznakom «Natječaj za radno mjesto manipulant/ica».
 
 1. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
                                                                                                          Državni arhiv u Pazinu
Objava: 16. 6 .2023.