Natječaj za popunu radnog mjesta Radnik mehaničar - Javna ustanova Spomen područje Jasenovac

Na temelju članka 35. Statuta Javne ustanove Spomen područja Jasenovac i Suglasnosti Ministarstva kulture i medija Klasa: 112-01/23-01/0020 Urbroj: 532-02-01/1-23-02, ravnatelj Javne ustanove raspisuje:
 
 
N a t j e č a j
Za popunu radnog mjesta Radnik mehaničar
 

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad: 2 mjeseca

Uvjeti:

- KV mehaničar, SSS
- položen vozački ispit „B“ kategorije
 
Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • životopis
  • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
  •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
  • elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije    

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Dokumenti koji se podnose uz molbu mogu biti preslike.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom «ZA NATJEČAJ – RADNIK MEHANIČAR» na adresu: Javna ustanova Spomen područje Jasenovac, Braće Radića 147, 44324 Jasenovac (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati)
 
 
 
Klasa: 112-07/23-01/03
Ur. broj: 2176-11-9-23-1
Jasenovac, 9. lipnja 2023.
 
                                                                                                     Ravnatelj
                                                                                                   Ivo Pejaković
Objava, 9. lipnja 2023.