Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Šibeniku

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Šibeniku (dalje: Arhiv) i toč. III. i IV. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine br. 35/2022 od 17. ožujka 2022.) te sukladno čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 56/2022, 127/2022), odredbama Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Šibeniku ravnateljica Arhiva raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam zaposlenika (m/ž) na određeno vrijeme
 
1. arhivski tehničar/tehničarka – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena do povratka zaposlenika s bolovanja), puno radno vrijeme

Uvjeti:
- srednja stručna sprema (SSS) (upravni smjer ili gimnazija)
- položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara odnosno bez položenoga stručnog ispita uz obvezu polaganja stručnog ispita na prvom ispitnom roku, nakon stjecanja prava na pristupanje ispitu
- temeljna informatička osposobljenost i vještine

Sažeti opis poslova: obavlja stručne poslove obrade gradiva prema uputama arhivista, priprema gradivo za digitalizaciju, restauraciju i korištenje, izrađuje pomoćna obavijesna pomagala, priprema i vodi evidencije, rješava zahtjeve korisnika, obavlja druge stručne poslove za potrebe ustanove. 
 
Ako se ne prijave kandidati (m/ž) s položenim stručnim ispitom za zvanje arhivski tehničar, u obzir dolaze kandidati (m/ž) koji su radili na istim ili sličnim poslovima (poslovi obrade i korištenja arhivskog i dokumentarnog gradiva) o čemu je potrebno priložiti dokaz.
 
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj su navedeni podatci za kontakt (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa) potrebno je priložiti sljedeće dokaz
  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba srednje škole)
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
  • potvrdu o položenom stručnom ispitu za zvanje arhivski tehničar ili dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima obrade i korištenja arhivskog i dokumentarnog gradiva (potvrda i/ili preporuka poslodavca)
Priložena dokumentacija ne vraća se podnositeljima nakon završenog natječajnog postupka.
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u neovjerenim preslikama, a prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat (m/ž) dužan je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike tražene dokumentacije.
 
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima iz područja zaštite i obrade osobnih podataka isključivo radi provedbe ovoga natječaja.
 
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Prijavi na natječaj prilažu se dokazi o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju i dokazi o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj/oglas dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidatima (m/ž) prijavljenima na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati (m/ž) će biti pozvani na razgovor (intervju) putem elektroničke pošte, a ako kandidat (m/ž) ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se putem elektroničke pošte na službenu elektroničku adresu Državnog arhiva u Šibeniku: dasi@dasi.hr.
O rezultatima natječaja kandidati (m/ž) će biti obaviješteni u zakonskom roku putem službene mrežne stranice Arhiva www.dasi.hr u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru. Dostava svim kandidatima (m/ž) smatra se objavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Arhiva.
 
 
Državni arhiv u Šibeniku
Objava: 25.8.2023.