Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Sisku

Temeljem suglasnosti za zapošljavanje koje je dalo Ministarstvo kulture i medija (KLASA: 112-01/22-01/0387; URBROJ: 532-02-01/1-22-02, od 22.12.2022.g.) te članka 10. Statuta Državnog arhiva u Sisku, a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  Državnog arhiva u Sisku, ravnateljica Arhiva raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam zaposlenika na radna mjesta:
 
  1. Računovodstveni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  2. Arhivski manipulant - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 
Uvjeti radnog mjesta pod točkom 1:
  1. Srednja stručna sprema ekonomskog smjera
  2. Poznavanje osnovnog paketa MS Office (Word, osnove Excel-a);
  3. Posjedovanje certifikata za javnu nabavu ili obveza stjecanja istog najkasnije do isteka druge godine zaposlenja
  4. Probni rad od 2 mjeseca 


Uvjeti radnog mjesta pod točkom 2:


       1. niža stručna sprema, osnovna škola
       2. probni rad 2 mjeseca
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj za radno mjesto pod brojem 1. Računovodstveni referent, potrebno je priložiti slijedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

1. životopis (sa izjavom o poznavanju uredskih alata  navedenih kao uvjet pod točkom 2.)
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba odgovarajuće srednje škole)
3. dokaz o posjedovanju certifikata navedenog kao uvjet pod točkom 3.
4. uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
5. ukoliko kandidat ima radno iskustvo - dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj za radno mjesto pod brojem 2. Arhivski manipulant, potrebno je priložiti slijedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

1. životopis
2. dokaz o završenoj osnovnoj školi
3. uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 
Potpunom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave i/ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvatise na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Državni arhiv u Sisku, Frankopanska 21, Sisak 44000, s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto: Računovodstveni referent“ i/ili „Za natječaj za radno mjesto Arhivskog manipulanta“.
 

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DRŽAVNI ARHIV U SISKU

Objava, 10.2.2023.