Javni poziv za prijam osoba za zapošljavanje - Javna ustanova Spomen područje Jasenovac

Na temelju članka 35. Statuta Javne ustanove Spomen područja Jasenovac (dalje JUSPJ) te Odluke o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2023. godinu Ministarstva kulture, ravnatelj raspisuje:

JAVNI POZIV


za prijam osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva”
 
Kustos/ica - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, 12 mjeseci
 
Uvjeti koje kandidati/kinje moraju ispunjavati:
 
              - završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
                sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna
                sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o
                znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03.,
                198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.)                  
              - znanje engleskog jezika
              - poznavanje rada na računalu            
              - uvjeti za prvo radno iskustvo/pripavništvo HZZ-a  (http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/potpore-zaposljavanje-stjecanje-prvog-radnog-iskustva-pripravnistvo)
 
U prijavi na javni poziv potrebno je navesti:
  • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati/kinje dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva:
  • životopis
  • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
  • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
  • elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba
 
Na javnom pozivu ravnopravno sudjeluju osobe oba spola.
 
 
Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu te dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/171) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u pozivu ne smatraju se prijavljenim kandidatima.
 
Po procjeni, obavit će se razgovor s uredno prijavljenim kandidatima. Kandidat koji ne pristupi razgovoru ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. JUSPJ pridržava pravo poništenja javnog poziva, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.
 
Podnošenjem prijave na javnom pozivu, kandidati su izričito suglasni da JUSPJ, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuje zaštitu osobnih podataka.
  
Za osobu koja bude odabrana, JUSPJ podnijet će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se na adresu: Javna ustanova Spomen područje Jasenovac, Braće Radića 147, 44324 Jasenovac - s naznakom „ZA JAVNI POZIV“ u roku osam dana od objave natječaja.
 

Objava, 11. listopada 2023.