Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Arheološkog muzeja u Splitu

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 26. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22), članka 40. i 41. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 83/2022),  članaka 21. i 22. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, KLASA: 612-056/21-01/01, URBROJ:112-21-1219, i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, KLASA: 011-03-01/23-01/01, URBROJ: 2181-1-307/01-23-1, te odluke Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Splitu, od 15. studenog 2023. godine, raspisuje se
 
 
J A V N I   N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja/ice Arheološkog muzeja u Splitu
 
Za ravnatelja/icu muzeja može se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • poznavanje jednog svjetskog jezika
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku, te je istu potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, preslik putovnice ili preslik domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslik diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
 • dokaz o najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju (potvrda poslodavca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la ili ugovor o radu ili rješenje)
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika  (preslik uvjerenja škole za strane jezike ili preslik indeksa ili preslik dopunske isprave o studiju)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od mjesec dana)
 • original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom (ne starije od 3 mjeseca)
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Arheološkog muzeja u Splitu.
 
 
Ravnatelja/icu imenuje ministrica kulture i medija na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada na vremensko razdoblje od 4 (četiri) godine, te može biti ponovno imenovan/a na istu dužnost.
 
Ako kandidat bude izabran za ravnatelja, obvezan je potpisati izjavu da ne postoje okolnosti iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.
 
Ako kandidat uz prijavu priloži dokument u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
 
Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, sukladno odredbi članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj 82/08, 69/17). Pojmovi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje , koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo. Takav kandidat prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakom uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj: 121/17, 98/19, 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. navedenog zakona, koji su objavljeni i na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici: 
https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, broj: 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. navedenog zakona, koji su objavljeni i na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici:
https://www.zakon.hr/z/2851/Zakon-o-civilnim-stradalnicima-iz-Domovinskog-rata

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj: broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan je u prijavi na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave i priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN, broj: 42/18). Prijavom na javni natječaj kandidat daje izričitu privolu Arheološkom muzeju u Splitu  na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka, u svrhu provedbe ovog natječajnog postupka, kao i privolu da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Arheološkog muzeja u Splitu.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na službenim stranicama Arheološkog muzeja u Splitu www.armus.hr.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, na adresu: Arheološki muzej u Splitu,  Zrinsko Frankopanska 25, 21000 Split, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“.
Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge navedene u javnom natječaju. Kandidati koji nisu podnijeli potpunu, pravodobnu i vlastoručno potpisanu prijavu, kao i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, te se njihove prijave neće razmatrati. O tome će kandidati biti obaviješteni putem pošte ili e-maila. 
 
 
                                                                                              
                                                                                               Arheološki  muzeja u Splitu
 

 
Objava, 22.11.2023.