Javni natječaj za popunu radnih mjesta - Hrvatski državni arhiv

Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskoga državnoga arhiva, a u skladu s odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u državnim i javnim službama („Narodne novine“, broj 35/22) te suglasnosti Ministarstva kulture i medija od 20. lipnja 2023. KLASA: 112-01/23-01/0138, URBROJ: 532-02-01/1-23-04, Hrvatski državni arhiv objavljuje

 
JAVNI NATJEČAJ
 
 
za popunu radnih mjesta:
 
 1. Stručni/stručna suradnik/suradnica specijalist/specijalistica za audiovizualni repozitorij, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz umjetničkog područja [polja filmske (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) i primijenjene umjetnosti], ili iz područja tehničkih (elektrotehnika, računarstvo) ili humanističkih znanosti, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), 
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje informacijske i komunikacijske tehnologije,
 • poznavanje tehnologija digitalizacije i zaštite digitaliziranog arhivskog gradiva,
 • znanje engleskog jezika, s posebnim naglaskom na pojmovima iz informatike te filmske i video tehnologije
 • probni rad 6 mjeseci.
 
 
 1. Specijalist/specijalistica suradnik/suradnica za izvorno filmsko gradivo, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 
Uvjeti:
 • završeno srednje obrazovanje kemijsko-tehničkog smjera,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje svojstava filmskog gradiva i tehničkih postupaka u pregledu i zaštiti izvornog filmskog gradiva,
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • probni rad 2 mjeseca.
 
 
 1. Specijalist/specijalistica suradnik/suradnica za audiovizualno gradivo II, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
Uvjeti:
 • završeno srednje obrazovanje informatičkog, tehničkog, prirodnog, umjetničkog ili društvenog smjera,
 • završeno specijalističko obrazovanje iz područja kolor korekcije i obrade video slike (prednost: iskustvo u radu sa programima DaVinci Resolve, Assimilate Scratch, Digital Vision Nucoda ili sličnom),
 • poznavanje tehnologija digitalizacije i zaštite digitaliziranog arhivskog gradiva (prednost: osposobljenost za rad na filmskom skeneru),
 • poznavanje svojstava filmskog gradiva i tehničkih postupaka u pregledu i zaštiti izvornog filmskog gradiva,  
 • poznavanje informacijske i komunikacijske tehnologije,
 • znanje engleskog jezika, s posebnim naglaskom na pojmovima iz informatike te filmske i video tehnologije
 • probni rad 2 mjeseca
 
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 • životopis,
 • motivacijsko pismo,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja (ne stariji od 30 dana).
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pisanom testiranju.
O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja i intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Hrvatskog državnog arhiva www.arhiv.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta bit će objavljeni na internetskoj stranici Hrvatskog državnog arhiva www.arhiv.hr.
Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja i provjere, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na adresu: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto (navesti naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi).
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom državnom arhivu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 
 
HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
RAVNATELJ
dr. sc. Dinko Čutura

14.7.2023.