Javni natječaj za prijem zaposlenika - Državni arhiv u Dubrovniku

Na temelju članka 12. Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku ( dalje: DADU) , a u skladu s čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022, 127/22, 58/23, 128/23 ) te odredbama Pravilnika o radu DADU i Pravilnika o načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih mjesta DADU, ravnateljica DADU raspisuje,
 
 
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA (m/ž)
 
na radno mjesto:
 
- ARHIVSKI TEHNIČAR, SSS, 1 izvrištelj/ica, na određeno vrijeme ( zamjena privremeno odsutnog zaposlenika), puno radno vrijeme u Odjelu za zaštitu i obradu arhivskog gradiva uprave od 1945., s pridruženim Odjelom za zaštitu i obradu arhivskog gradiva uprave od 1814. do 1945.
Skraćeni opis poslova:
  • rad na obradi i sređivanju arhivskog i knjižnog gradiva, manipulativni poslovi na prijenosu, dostavi i ulaganju arhivskog i knjižnog gradiva, rad s korisnicima, administrativni i stručni poslovi u knjižnici i čitaonici Arhiva
Uvjeti:
  • završeno srednje obrazovanje
  • položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara (odnosno obveza polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa)
  • jedna godina radnog iskustva na stručnim poslovima čuvanja, obrade i korištenja dokumentarnog i arhivskog gradiva 
  • temeljna informatička osposobljenost i vještine
  • probni rad od 2 mjeseca
U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti:
-podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte
- Uz pisanu i  vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće  preslike dokumentacije kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete poziva:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-zapis iz knjige državljana)
- preslika osobne iskaznice
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( presliku završne svjedodžbe)
- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne stariji od  
  6 mjeseci ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne stariji od 30 dana )
-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je stručni ispit položen
 
Na javnom pozivu mogu ravnopravno sudjelovati i biti izabrani kandidati muškog i ženskog spola.
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na Javni natječaj dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja  na adresu: Državni arhiv u Dubrovniku, 20000 Dubrovnik, Vukovarska 16A, s naznakom  „Javni natječaj za prijem zaposlenika“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju  se kandidatima prijavljenima na javni natječaj. Odabir kandidata ( m/ž) izvršit će se nakon provedenog razgovora s kandidatima (m/ž).
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na web stranici DADU.  
 
Državni arhiv u Dubrovniku 
    Ravnateljica
Nikolina Pozniak
 
 
 
Objava, 15.12.2023.