Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Na temelju članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, 119/01 i 72/14),  članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
za radno mjesto
 
GLAVNI KNJIGOVOĐA


- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, rad na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu i probnim radom u trajanju do 2 mjeseca, mjesto rada Zagreb.
 
UVJETI:
SSS, ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
 
Prednost: vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
UVJETI - profil izvršitelja
visoka razina sistematičnosti, organiziranosti, pedantnosti i savjesnosti, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.
 
Kratak opis poslova:
odgovornost za unos podataka u Glavnu knjigu Zavoda na temelju uredne i vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije; kontiranje knjigovodstvene dokumentacije na način da se osigura praćenje troškova i prihoda po nosiocima troška odnosno po programu, organizacijskim jedinicama i izvorima financiranja; vođenje analitičke evidencije nabavljene dugotrajne imovine i izrađivanje godišnjeg izvješća o ulaganjima u dugotrajnu imovinu; vođenje analitičke evidencije sitnog inventara; vršenje zaduženja / razduženja rukovatelja imovinom; pripremanje materijala za inventuru i provođenje Odluke o rezultatima popisa, temeljem naloga za fakturiranje ispostavljanje računa naručiteljima; vršenje usklađenja kupaca, izrađivanje mjesečnih izvješća o naplati i izvještavanju nadređenog o problemima; ustrojavanje računski planova; sudjelovanje u organizaciji vođenja i usklađivanja Glavne knjige i pomoćnih evidencija; izvještavanje o stanju i izvoru sredstava, prihoda i rashoda, kupaca i dobavljača; praćenje relevantnih propisa; drugo prema potrebi posla, sukladno internim aktima i uputama.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta / prednosti:
  • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice)
  • stečene stručne spreme (presliku svjedodžbe; strane svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
  • radnog iskustva (presliku elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio, rješenje o rasporedu, ugovor o radu, pisanu izjavu i dr).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima.
  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
  2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Hrvatski restauratorski zavod prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijest o izabranom kandidatu (koja uključuje inicijale i godinu rođenja) kandidatima i osobama koje se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa pripravnika objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
                                                                                                                                                                                                                 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici http://www.hrz.hr.
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
Prijave se podnose poštom ili neposredno na adresu Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.
Pravovremenom prijavom smatra se prijava koja je zaprimljena u Zavod na adresu navedenu u tekstu natječa u roku za dostavu prijava ili koja je upućena kao preporučena ili obična pošiljka kod ovlaštenih pružatelja poštanskih usluga za koju se nedvojbeno može utvrditi da je poslana u roku, pri čemu se dan predaje pružatelju poštanskih usluga smatra danom predaje Zavodu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Prijava koja zadovoljava formalne uvjete je prijava koja sadrži dokaze o traženim stručnim uvjetima, osnovnim i dodatnim znanjima te radnom iskustvu za radno  mjesto za koje je raspisan javni natječaj.
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom.
 
S Kandidatima prijavljenim na natječaj provesti će se provjera znanja, sposobnosti i vještina o kojoj će biti obavješteni na mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda https://www.hrz.hr/index.php/zavod/natjeaji-za-radna-mjesta. Za dokazivanje uvjeta „Profil izvršitelja“ moguće je provesti psihološko testiranje.
 
Točno vrijeme održavanja provjere znanja, sposobnosti i vještina bit će objavljeno na mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda najkasnije pet (5) dana prije održavanja.
 
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, sposobnosti i vještina smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Obavijest o rezultatima javnog natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Zavoda.
Svi kandidati na natječaju bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Izabrani kandidati pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda, a troškove snosi Hrvatski restauratorski zavod. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidatom.
 
R a v n a t e l j
Boris Mostarčić
Objava, 6.3.2023.