Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove u kulturi Dom Marina Držića u Dubrovniku


Temeljem članaka 40. i 41. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te članka 33. Statuta Ustanove u kulturi Dom Marina Držića Upravno vijeće Doma Marina Držića na sjednici održanoj 3. srpnja 2023. godine donijelo je odluku kojom raspisuje
 
N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove u kulturi Dom Marina Držića
 
 
Za ravnatevlja/icu Ustanove u kulturi Dom Marina Držića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
-           završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;
-           stručne, radne i organizacijske sposobnosti;
-           najmanje 5 godina rada u struci
-           znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu
-           poznavanje rada na računalu
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati za ravnatelja moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
-           dokaz (diploma) o završenom obrazovanju;
-           dokaz o radu u struci ili radu u kulturi – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, preslika ugovora ili potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje unutar koje je obavljao navedene poslove;
-           dokaz o znanju jednoga stranog jezika ili vlastoručno potpisana izjava o tome;
-           potvrda o državljanstvu (domovnicu)
-           uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana
-           program rada za 4 godine
-           životopis
 
Ravnatelja/icu Doma Marina Držića imenuje izvršno tijelo osnivača, uz prethodno mišljenje Upravnog vijeća.
Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od četiri godine. Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno imenovana.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima pravo prednosti u odnosu na ostale prijavljene kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze na dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanja sukladnu članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine”  br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju - Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)
Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dom Marina Držića kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se preporučenom poštom s povratnicom u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama,  dnevnom tisku, na web stranici i oglasnoj ploči Doma Marina Držića te na oglasnoj ploči područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Upravnom vijeću Doma Marina Držića u zatvorenoj kuverti, na adresu:
 
Ustanova u kulturi Dom Marina Držića
Široka ulica 7
20 000  Dubrovnik
Uz naznaku – natječaj za ravnatelja / ravnateljicu – ne otvarati
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava, s naznakom prava pregleda natječajnog materijala.
 
 
                                               Predsjednica Upravnog vijeća Doma Marina Držića
Izv.prof.dr.sc. Iris Mihajlović
 
 
 
 Objava: 19.7.2023.