Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Tiflološkog muzeja


Na temelju članka 38. stavka 2, članka 41. Zakona o ustanovama (NN br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i članka 26. Zakona o muzejima (NN br: 61/18, 98/19, 114/22), te članka 27. i članka 28. Statuta Tiflološkog muzeja Upravno vijeće muzeja, na sjednici održanoj 20. 07. 2023. donosi odluku o raspisivanju 
 
JAVNOG  NATJEČAJA
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Tiflološkog muzeja
 
 
Za ravnatelja/icu se može imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
  • ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
      smjer: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  • ima najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju
  • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
  • aktivno znanje jednog svjetskog jezika.
 
Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.
Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.
Na natječaj se mogu javiti pod ravnopravnim uvjetima, osobe oba spola.
 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Tiflološkog muzeja
- dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (preslika)
- dokaz o stručnoj spremi – diploma (preslika),
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis)
- dokaz o radnom iskustvu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi, znanosti ili drugom
  odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja ili galerija,
- dokaz o državljanstvu – (preslika),
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak – ne starije od 30 dana
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na javni natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u “Narodnim Novinama”.
 
Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Tiflološki muzej, 10000 Zagreb, Augusta Šenoe 34/III, s naznakom “Javni natječaj za ravnatelja/icu muzeja – ne otvarati”.
 
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
                                                                                                                             Tiflološki muzej, Zagreb
 
Objava: 25.8.2023.