Natječja za zasnivanje radnog odnosa - Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split (MHAS), Gunjačina 3, 21000 Split, na temelju čl. 4. st.1. i čl. 131. st. 1 Pravilnika o radu (7/2015), te na temelju odluke Urbroj:  10-03/ 261 /2023-1 od 15. studenog 2023. godine, objavljuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
- Tajnik u Odjelu za opće poslove - jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica.
 
Vrsta radnog odnosa:
Radni odnos zasniva se na puno i neodređeno vrijeme.
Probni rad 6 (šest) mjeseci.
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
 
Uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili visoka stručna sprema - smjer pravo prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
- tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima;
- napredno poznavanje rada na računalu.
 
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke: ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj kontakt telefona i adresu elektroničke pošte.
 
Prilozi uz prijavu:
  • životopis;
  • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice);
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome);
  • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik svjedodžbe/indeksa/potvrde nadležne ustanove);
  • dokaz o radnom stažu u potrebnoj stručnoj spremi i odgovarajućem radnom iskustvu u trajanju od najmanje 3 (tri) godine (preslik ugovora o radu ili rješenja ili potvrda poslodavca), iz kojeg je vidljivo da je kandidat obavljao poslove u traženoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdi o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana);
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci.
 
Isprave se prilažu skenirane uz elektronsku prijavu. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
MHAS dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da MHAS kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja i koji ne podnesu pravovremene i potpune prijave (prijave koja sadržavaju sve podatke i priloge određene ovim natječajem) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na ovaj natječaj te se njihove prijave neće razmatrati.
 
MHAS pridržava pravo testiranja i/ili razgovora s kandidatima, a poziv na testiranje i/ili razgovor prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila.
 
Rokovi:
Prijave se podnose u roku od 16. studenog do 23. studenog 2023. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka natječaja.
 
Podnošenje prijava:
Prijave sa skeniranim prilozima se podnose elektronskim putem na e-mail adresu Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split: muzej@mhas-split.hr
MHAS će kandidatima potvrditi primitak maila s prijavom i prilozima.
 
Obavijest o izboru kandidata:
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata na internetskoj stranici MHAS-a: www.mhas-split.hr u odjeljku djelatnost - obavijesti, što se smatra izvršenom dostavom.
 
         MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH
         SPOMENIKA - SPLIT

 
Objava, 16. studenog 2023.