Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme - Tiflološki muzej

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 do NN 128/23), Pravilnika u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tiflološkog muzeja od 26. travnja 2021. i Suglasnosti za zapošljavanje koju je donijelo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Klasa: 112-01/23-01/0326, URBROJ: 532-02-01/1-23-02 od 10. studenoga 2023., Tiflološki muzej raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto
kustos/ica

1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, probni rad 6 (šest) mjeseci
 
Uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij:
- Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
- Filozofski fakultet: studij Informacijskih znanosti (smjer muzeologija)
- Filozofski fakultet: studij Povijesti umjetnosti

Uz pismenu prijavu na javni poziv kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- životopis kandidata/kinje, s navodima o svim prethodnim radnim mjestima i poslodavcima kandidata/kinje te edukacijama, obukama i eventualnim priznanjima i postignućima, relevantnima za radno mjesto iz ovog natječaja;
- dokaz o završenom studiju (presliku diplome)
- motivacijsko pismo
- dokaz o znanju stranog jezika (presliku potvrde škole stranih jezika ili presliku indeksa)
- potpisana izjava kandidata/kinje o poznavanju rada na računalu u sustavima MS Office, Word, Power Point i Excel
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak - ne starije od 30 dana od objave ovog natječaja
- položen stručni ispit za zvanje kustosa/ice (Potvrda o položenom stručnom ispitu za kustosa/icu nije eliminatorni zahtjev, a u slučaju izbora kandidata bez položenog stručnog ispita za zvanje kustosa/ice isti će ugovorom o radu biti obvezan položiti u zakonskom roku.)


U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke prijavitelja (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte).
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u neovjerenoj preslici. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na javni natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Tiflološki muzej, Augusta Šenoe 34/III, 10000 Zagreb, s naznakom
“Javni natječaj za kustosa/icu muzeja - ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u “Narodnim novinama”.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Osobni podaci kandidata/kinja prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka javnog natječaja te se u skladu s relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima čuvaju i uništavaju.

Tiflološki muzej pridržava pravo provođenja dodatnih testiranja i/ili razgovora s kandidatima/kinjama. Poziv na testiranje i/ili razgovor će dobiti samo oni kandidati/kinje koji udovoljavaju navedenim uvjetima iz natječaja i koji su u roku podnijeli prijavu. Poziv će biti dostavljen isključivo putem elektroničke pošte.
 

Ravnateljica
Nina Sivec
 
 

Objava, 1.12.2023.