Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta
 
 
VODITELJ RAČUNOVODSTVA – ZA OBRAČUN PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIKA – 1 izvršitelj
 

UVJETI:
  • SSS ekonomske struke
  • 5 godina radnog staža
  • informatička pismenost
  • poželjno iskustvo u proračunskom računovodstvu i rada u COP-u
  • probni rad 2 mjeseca
  • radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće te ostalih naknada djelatnicima kazališta, vrši korekcije plaća, obavlja obračun obustava iz plaće, obračunava prijevoz te ostale naknade po TKU, provodi ovrhe na plaćama zaposlenika, kreira i šalje JOPPD obrasce putem e-Porezne te kontrolira porezne kartice po vrsti poreza i doprinosa, ispunjava zahtjeve za kredite, mijenja voditelja poslova likvidature ulazne dokumentacije u njegovoj odsutnosti, prati propise iz svog djelokruga rada, izdaje potvrde zaposlenicima, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik svjedodžbe, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu


Objava, 17.2.2023.