Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Zagrebu

„Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 56/2022) i prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (KLASA: 112-01/23-01/0135 URBROJ: 532-02-01/1-23-02 od 06. travnja 2023. ), a u skladu s odredbama  Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zagrebu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Zagrebu, ravnatelj Arhiva raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa:

1. knjižničar (m/ž) u Odjelu za dokumentacijsko-informacijske poslove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
 
- magistar/magistra iz područja društvenih (informacijske znanosti) ili humanističkih znanosti ili stručni/a specijalist/specijalistica iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, odnosno, studij kojim je stečena visoka stručna sprema, sukladno propisima  koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- položen stručni ispit za zvanje knjžničara
- znanje jednog i poznavanje drugog stranog jezika,
- 1 godina radnog iskustva u struci,
- poznavanje metodologije znanstveno-istraživačkog rada,
- osposobljenost za korištenje bibliotečnih računalnih programa,
- probni rad do 6 mjeseci
 
 
2. arhivski tehničar (m/ž) u Odjelu za dokumentacijsko-informacijske poslove - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s polovicom radnog vremena (zamjena za djelatnicu s pravom na rad s polovicom punog radnog vremena)

Uvjeti:
- SSS društvenog ili ekonomskog usmjerenja,
- položen stručni ispit za zvanje arhivski tehničar    
- znanje i vještina rada na računalu,
- poznavanje jednog svjetskog jezika,
- 1 godina radnog iskustva,
- probni rad do 2 mjeseca
 
 
3. arhivski tehničar (m/ž) u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskog gradiva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s puno radno vrijeme (zamjena za djelatnicu na bolovanju)
 
Uvjeti:

- SSS društvenog ili ekonomskog usmjerenja,
- položen stručni ispit za zvanje arhivski tehničar    
- znanje i vještina rada na računalu,
- poznavanje jednog svjetskog jezika,
- 1 godina radnog iskustva,
- probni rad do dva mjeseca
 
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma, odnosno svjedodžba o završenoj srednjoj školi)
- preslika osobne iskaznice ili dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
- dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio)
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s podacima iz matične evidencije
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je ispit položen

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu u preslici, a izabrani kandidat će predočiti dokumentaciju u izvorniku.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju godinu dana radnog iskustva u struci, ali su obavljale slične ili odgovarajuće poslove.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit za knjižničara, odnosno arhivskog tehničara uz obvezu polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od 2 godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa.
 
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, bit će pozvani na usmeni razgovor. Izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora s povjerenstvom.
O vremenu razgovora, kandidati će biti obaviješteni pisanim putem, elektroničkom poštom, najmanje tri dana prije održavanja istog.
Za kandidata koji se ne odazove na razgovor, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

U pisanoj prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju ovog natječaja, obrađuju se isključivo u svrhu ocjene prijave kandidata.
 
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj će se objaviti i na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija i Državnog arhiva u Zagrebu.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zagrebu, na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Florijana Andrašeca 18, 10000 ZAGREB s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto - (navesti naziv radnog mjesta)“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u Zagrebu“

v.d. ravnatelja

Darko Rubčić, prof.

arhivski savjetnik

Objava, 15.5.2023.