Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Slavonskom Brodu

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18, 98/19 i 114/22) i članka 10. Statuta Državnog arhiva u Slavonskom Brodu, (Klasa 003-05/18-01/01; Ur. broj: 2178-19-01-18-1 od 26. studenoga 2018.), ravnatelj Državnog arhiva u Slavonskom Brodu raspisuje
    
JAVNI NATJEČAJ


   za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Slavonskom Brodu

Uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
- prijedlog programa rada Državnog arhiva u Slavonskom Brodu,
- najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja,
- položen stručni ispit iz arhivske struke,
- isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje  prilažu:

- životopis,
- dokaz o završenom studiju odnosno stručnoj spremi (izvornik ili ovjerovljena preslika),
- prijedlog programa rada Državnog arhiva u Slavonskom Brodu, 
- uvjerenje o položenome stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjerovljena preslika),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o radnom iskustvu u arhivskoj struci ili radu u području kulture, znanosti i obrazovanja (potvrde ili preslike ugovora o radu) i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (ne stariji od 30 dana),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci (izvornik),
- popis stručnih i znanstvenih radova.
 
Ako kandidat bude izabran za ravnatelja, obvezan je potpisati izjavu da ne postoje okolnosti iz čl. 39. Zakona o ustanovama.
 
Na temelju čl. 41. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Slavonskom Brodu može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08, 69/17).

Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva branitelja – poveznica:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
 
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na javni  natječaj dužni su priložiti osim  dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz čl. 49 navedenog Zakona.
Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja-poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje -843/843
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te koja je vlastoručno potpisana.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministrica kulture i medija Republike Hrvatske na četiri godine.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Slavonskom Brodu na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, A. Cesarca 1, 35 000 Slavonski Brod, s naznakom: “Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu-ne otvarati“.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
                                                                                       Državni arhiv u Slavonskom Brodu 
Objava, 13.10.2023.