Natječaj za zapošljavanje - Arheološki muzej Istre u Puli


1.)

Temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva kulture i medija, ravnatelj Darko Komšo raspisuje
 
 
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
STRUČNI SAVJETNIK/CA ZA DJELATNOST PRODAJE – 1 (jedan) izvršitelja/ica

Uvjeti:           
 • završen stručni studij u trajanju kraćem od tri godine, čijim završetkom se stječe manje od 180 ECTS bodova (stručni pristupnik) ili završen stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ili više ECTS bodova (stručni prvostupnik), odnosno viša stručna sprema koju je podnositelj stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – društvenog smjera;
 • 1 godina radnog iskustva;
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • poznavanje rada na PC-u.
 
Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci.
 
Uz prijavu je potrebno priložiti, skenirano, sljedeće dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja:
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma )
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica )
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak ( ne starije od šest mjeseci )
 • životopis
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće biti razmatrane. Potpunom se smatra zamolba koja kumulativno sadrži: podatke o kandidatu, e mail adresu  za primanje obavijesti te sve dokumente zatražene u tekstu natječaja.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu.
Vrijeme i mjesto  održavanja intervjua bit će dostavljeni elektroničkom poštom na adrese kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja.
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Arheološki muzej Istre prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te ih objaviti na web stranicama AMI. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu AMI izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj i skenirani dokumenti dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: uprava.ami@gmail.com, s naznakom „Natječaj za radno mjesto stručni savjetni/ca za djelatnost prodaje“. O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana izbora kandidata/kinje.
 
Arheološki muzej Istre
 
Objava: 20. 9. 2023.
 

2.)

Temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva kulture i medija, ravnatelj Darko Komšo raspisuje
 
 
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
receptant/ica-prodavač/ica-portir/ka – 5 (pet) izvršitelja/ica

Uvjeti:            
 • SSS
 • Poznavanje rada na PC-u
 • Poznavanje jednog stranog jezika
 
Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, uz probni rok od 60 dana.
 
Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti skenirane dokumente:
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • dokaz o poznavanju stranog jezika
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • kratki životopis 
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće biti razmatrane. Potpunom se smatra zamolba koja kumulativno sadrži: podatke o kandidatu/kinji, e mail adresu  za primanje obavijesti te sve dokumente zatražene u tekstu natječaja.
Odabir će biti izvršen nakon provedenog testiranja o poznavanju rada na računalu, poznavanja jezika te intervjua s kandidatima/kinjama. Za kandidata koji ne pristupi testiranju / intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu.
Vrijeme i mjesto  održavanja testiranja bit će dostavljeni elektroničkom poštom na adrese kandidata/kinje koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja.
Obavještavaju se kandidati/kinje prijavljeni na natječaj da će Arheološki muzej Istre prikupljati i obrađivati osobne podataka navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata/kinje te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima/kinjama koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata/kinje te ih objaviti na web stranicama AMI. Kandidat/kinja može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu AMI izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj i skenirani dokumenti dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: uprava.ami@gmail.com , s naznakom „Natječaj za radno mjesto receptant/ica-prodavač/ica-portir/ka“. O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana izbora kandidata/kinje.
 
Arheološki muzej Istre
 
Objava: 20.9.2023.