Ažuriran popis zemalja sudionica Kreativne Europe (10.9.2015.)

      Članak 8.  Uredbe br. 1295/2013  o osnivanju programa EU Kreativna Europa (2014. – 2020.) propisuje da i zemlje koje nisu članice Europske unije mogu sudjelovati u programu. Sudjelovanje tih zemalja u programu temelji se na uvjetima iz članka 8. (Pristup programu).

     Tablica u nastavku daje uvid u zemlje koje nisu članice EU, a vjerojatno će ispuniti uvjete iz članka na vrijeme da bi mogle sudjelovati u aktualnom natječaju za potporu europskim projektima suradnje. Kulturne i kreativne organizacije iz tih zemalja mogu se prijavljivati na natječaje programa, a završni izbor projekata iz tih zemalja ovisi o potpisivanju memoranduma o suradnji s Europskom komisijom prije razdoblja donošenja odluke o dodjeli sredstava za projekt.


Zemlje koje sudjeluju u Kreativnoj Europi od 2014.

 Zemlja
 Kvalificiranost za
 sudjelovanje u  potprogramu
 Kultura

 
 Kvalificiranost za
 sudjelovanje u
 potprogramu
 MEDIA
 Island  Da  Da
 Norveška  Da  Da
 
 Albanija  Da  Da
 Bosna i Hercegovina  Da  Da
 Makedonija   Da  Ne
 Crna Gora  Da  Da
 Srbija  Da  Ne


Zemlje koje sudjeluju u Kreativnoj Europi od 2015.

 Turska  Da  Djelomično[1]
 Gruzija  Da  Djelomično[1]
 Moldova  Da  Djelomično[1]

 
Zemlje će sudjelovati u Kreativnoj Europi od 2016.
 
 Makedonija  Da (od 2014.)  Da

Više
 


[1] Za gruzijske, moldovske i turske organizacije moguće je djelomično sudjelovanje u potprogramu MEDIA, tj. sudjelovanje u potporama za kontinuirano usavršavanje, festivale, razvoj publike i sajmove.