Natječaj za proglašenje UNESCO-ovog kreativnog grada

Ministarstvo kulture i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO objavljuju Poziv za prijavu na natječaj za proglašenje UNESCO-ovog kreativnog grada za 2014. godinu.
 
Kreativni gradovi su:
 • čvorišta koja putem kreativne industrije promiču društveno-ekonomski i kulturni razvoj u razvijenim i nerazvijenim zemljama
 • društveno-kulturni klasteri koji povezuju različite društveno-kulturne zajednice s ciljem stvaranja zdravog urbanog okoliša.
Prema članku 5. (Nomination Procedures) prijava se mora odnositi samo na jedno specifično kreativno područje: književnost, glazbu, film, obrte i tradicijske umjetnosti, dizajn, gastronomiju i medijske umjetnosti.
 
Prijave trebaju sadržavati sljedeće dokumente:
 • službeno pismo potpore Hrvatskog povjerenstva za UNESCO koja se dodjeljuje ukoliko prijava uđe u finalni izbor, a koje će HP za UNESCO proslijediti putem elektroničke pošte na kontakt osobu imenovanu od grada
 • pisma potpore najmanje pet kreativnih gradova UNESCO-a unutar istoga tematskog fokusa koja uključuju dostatnu argumentaciju nominacije što ju je potpisao gradonačelnik ili službeni predstavnik grada, od kojih tri moraju pripadati regiji različitoj od one kojoj pripada podnositelj nominacije (pogledati UNESCO-ov popis zemalja prema regijama). Ako prijavljujete kreativno područje koje ima manje od pet članova (ili gdje različite zemljopisne regije nisu povezane), pismo potpore tražite od svih članova u tome području. Gradovi sami traže potpore. (Gradovi članovi Mreže)
 • pisma potpore nacionalnih strukovnih udruženja koja se bave područjem nominacije
 • službeno pismo gradonačelnika u kojem je naznačena kandidatura grada
 • prijave trebaju biti usredotočene na jedno određeno područje vezano uz kreativne ekonomije (književnost, dizajn, film, glazba, obrti i narodna umjetnost; medijska umjetnost i gastronomija). UNESCO zadržava pravo određivanja godišnjega poziva za kandidature prema određenim geografskim ili tematskim prioritetima, kao i ograničavanja broja proglašenja u jednoj godini.
 • gradonačelnici podnose kandidaturu na UNESCO-ovom prijavnom obrascu putem elektroničke pošte do 20. ožujka 2014.
 
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO zaprima prijave sa svom potrebnom dokumentacijom na adresu: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb te na e-mail: unesco@min-kulture.hr do 28. veljače 2014.
 
Rok za podnošenje prijava u UNESCO-u jest 20. ožujka 2014. Gradovi i gradonačelnici koji su dobili pismo potpore Hrvatskoga povjerenstva za UNESCO prijave šalju na engleskome jeziku sa svom prikupljenom dokumentacijom i ostalim pismima potpore izravno putem elektroničke pošte: creativecities@unesco.org te na znanje: unesco@min-kulture.hr.

 
  
 
UNESCO-ovi KREATIVNI GRADOVI
 
 
Kreativni gradovi su:
 • čvorišta koja putem kreativne industrije promiču društveno-ekonomski i kulturni razvoj u razvijenim i nerazvijenim zemljama
 • društveno-kulturni klasteri koji povezuju različite društveno-kulturne zajednice s ciljem stvaranja zdravog urbanog okoliša.
 
Prema članku 5. (Nomination Procedures) prijava se mora odnositi samo na jedno specifično kreativno područje: književnost, glazbu, film, obrte i tradicijske umjetnosti, dizajn, gastronomiju i medijske umjetnosti.
 
Mreža kreativnih gradova odnosi se na gradove koji zajednički rade s istim ciljem na održivom urbanom razvoju i kulturnoj raznolikosti.
Mreža kreativnih gradova nastoji razviti međunarodnu suradnju među gradovima koji su prepoznali kreativnost kao strateški čimbenik za održivi razvoj, u okviru partnerstva uključujući javni i privatni sektor, strukovne organizacije, zajednice, civilno društvo i kulturne ustanove u svim regijama svijeta. Mreža kreativnih gradova omogućuje razmjenu iskustava, znanja i pomoći među gradovima članovima radi promicanja sredstava razvoja lokalnih kreativnih industrija i poticanja suradnje za održivi razvoj gradova širom svijeta.
 
Ciljevi Mreže kreativnih gradova
 1. jačanje stvaranja, proizvodnje, raspodjele i uživanja kulturnih dobara i usluga na lokalnoj razini
 2. promicanje kreativnosti i kreativnih izričaja posebno među ugroženim skupinama, uključujući žene i mlade
 3. unaprjeđenje dostupnosti kulture i sudjelovanja u kulturnome životu, kao i korištenja kulturnih dobara
 4. uključivanje kulturnih i kreativnih industrija u lokalne razvojne planove.
 
Područja djelovanja:
 
Ciljevi kreativnih gradova provode se putem partnerstva u sljedećim područjima:
 1. pilot-projekti: inicijative koje ističu kreativnost kao najbitniji segment razvoja
 2. promicanje dobrih praksi: razmjena projekata i mjera provjerene učinkovitosti
 3. studije: istraživanje, analiza i procjena iskustava kreativnih gradova
 4. sastanci: savjetovanja, okupljanja i virtualne konvencije
 5. programi suradnje: inicijative Sjever-Jug, Jug-Jug i Sjever-Jug-Jug za potporu gradovima članovima kojima je potrebna pomoć
 6. osposobljavanje i izgradnja kapaciteta: razmjena pripravnika, vježbenika i obrazovnih modula
 7. politike: inicijative povezane s lokalnim i/ili nacionalnim razvojnim planovima.
 
Cilj je Mreže razvoj međunarodne suradnje među gradovima i njihovo poticanje na razvijanje međusobnih partnerstava u skladu s UNESCO-ovim globalnim prioritetima, a to su „kultura i razvoj“ te „održivi razvoj“.
Nakon pridruživanja Mreži kreativnih gradova svaki od njih može izmjenjivati iskustva i surađivati s drugim gradovima na globalnoj razini, osobito o aktivnostima vezanima uz kreativne industrije i kreativni turizam.
 
 
 
UPUTE ZA SASTAVLJANJE PRIJAVE
 
Prijava treba biti napisana na engleskom ili francuskom jeziku jer su to radni jezici Tajništva UNESCO-a. Prijave dostavljene na drugim jezicima neće biti razmatrane.
Bitno je da je prijava jasna i dobro argumentirana te usklađena s priloženim informacijama i zaključcima.
U primjerima dosadašnjih prijava uspješnom se pokazala suradnja gradskih vlasti s lokalnim kreativnim djelatnicima uz savjetovanja vanjskih stručnjaka. Takav pristup omogućuje uvid u gradska kulturna dobra te potrebe i mogućnosti, ali i ograničenja grada. Osim toga, ovakav pristup omogućuje kontinuitet članstva u Mreži kreativnih gradova. Prijava treba biti napisana u bliskoj suradnji sa svim relevantnim dionicima i u ime javnog, privatnog i civilnog sektora društva.
Nakon identifikacije relevantnih dionika preporučuje se osnivanje odbora koji bi pripremao zahtjev. Odbor može biti sastavljen od savjetodavnog povjerenstva i radne skupine. Radna će skupina prema savjetima savjetodavnog tijela pripremiti prijavu i biti odgovorna za rezultate kreativnoga grada. Potrebno je imenovati osobu za kontakt unutar radne skupine koja će biti zadužena za odnose s UNESCO-om. Radna skupina bit će odgovorna za upravljanje aktivnostima kreativnih gradova.
Savjetodavno povjerenstvo može biti sastavljeno od niza različitih interesnih skupina, uključujući visoku razinu zastupljenosti gradske vlasti, kulturnih djelatnika i proizvođača, gospodarskih lidera, predstavnike iz sektora obrazovanja i drugih stručnih udruga i organizacija.
 
PRIJAVA
 
U prijavi treba dati što jasnije obrazloženje za članstvo grada u Mreži kreativnih gradova: zašto žele biti dio Mreže, koja su njegova očekivanja od članstva i, što je najvažnije, kako će obogatiti Mrežu međunarodnim projektima osmišljenima u suradnji s ostalim gradovima Mreže.
Prijave trebaju definirati:
 • gradsku „imovinu“: npr. kulturnu infrastrukturu, ljudske resurse/kreativne talente, obrazovne sadržaje;
 • gradski prijedlog doprinosa Mreži: koja je dodana vrijednost grada, kako će grad postići željene ciljeve Mreže, koji će biti njegov operativni, intelektualni i financijski doprinos. U tom bi smislu bilo korisno kada bi grad sklopio javno-privatna partnerstva s drugim gradovima članovima Mreže.
Prijava je osnova za evaluaciju i naknadnu Odluku UNESCO-a o članstvu u Mreži kreativnih gradova
 
Redoslijed pripremanja prijave:
 
Prijava se dostavlja internetskim putem na službenom obrascu koji je dostupan na UNESCO-ovim stranicama. Preporučuje se da se prijava dostavi prije isteka službenoga roka zbog očekivanih tehničkih poteškoća u vrijeme roka. UNESCO neće biti odgovoran za kašnjenje s isporukom podnesaka zbog mogućih tehničkih poteškoća. Prijave zaprimljene nakon isteka roka neće se razmatrati.
Preporučuje se slijediti ove korake:
 1. identificirati (odabrati, prepoznati) relevantne zainteresirane dionike – u gradu i na višoj lokalnoj i međunarodnoj razini
 2. osnovati odbor za kandidaturu kreativnoga grada (Creative City candidature committee)
 3. provesti relevantno istraživanje
 4. savjetovanje s postojećim gradovima članovima Mreže
 5. napraviti reviziju kreativnih sredstava i programa  
 6. definirati važne značajke
 7. napraviti nacrt doprinosa grada Mreži
 8. tražiti službenu potporu gradonačelnika
 9. tražiti službenu potporu nacionalnih profesionalnih udruga
 10. tražiti službenu potporu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO koja se dodjeljuje ukoliko projekt uđe u finalni izbor
 11. tražiti službenu potporu ostalih gradova članova Mreže koju gradovi traže sami
 12. podnijeti prijavu.
 
 
Prijave trebaju sadržavati sljedeće dokumente:
 
•           službeno pismo potpore Hrvatskog povjerenstva za UNESCO koja se dodjeljuje ukoliko prijava uđe u finalni izbor, a koje će HP za UNESCO proslijediti putem elektroničke pošte na kontakt osobu imenovanu od grada
•           pisma potpore najmanje pet kreativnih gradova UNESCO-a unutar istoga tematskog fokusa koja uključuju dostatnu argumentaciju nominacije što ju je potpisao gradonačelnik ili službeni predstavnik grada, od kojih tri moraju pripadati regiji različitoj od one kojoj pripada podnositelj nominacije (pogledati UNESCO-ov popis zemalja prema regijama). Ako prijavljujete kreativno područje koje ima manje od pet članova (ili gdje različite zemljopisne regije nisu povezane), pismo potpore tražite od svih članova u tome području. Gradovi sami traže potpore. (Gradovi članovi Mreže)
•           pisma potpore nacionalnih strukovnih udruženja koja se bave područjem nominacije
•           službeno pismo gradonačelnika u kojem je naznačena kandidatura grada
•           prijave trebaju biti usredotočene na jedno određeno područje vezano uz kreativne ekonomije (književnost, dizajn, film, glazba, obrti i narodna umjetnost; medijska umjetnost i gastronomija). UNESCO zadržava pravo određivanja godišnjega poziva za kandidature prema određenim geografskim ili tematskim prioritetima, kao i ograničavanja broja proglašenja u jednoj godini.
•           gradonačelnici podnose kandidaturu na UNESCO-ovom prijavnom obrascu putem elektroničke pošte na adresu creativecities@unesco.org do 20. ožujka 2014.
 
Rok za podnošenje prijava jest 20. ožujka 2014. Sve će prijave biti pregledane do 30. listopada 2014., a rezultate će gradovi dobiti do 28. studenoga.
 
 
 
 
GRADOVI KOJI SE NATJEČU TREBAJU ZADOVOLJAVATI SLJEDEĆE KRITERIJE: 

      1. težiti ciljevima i području djelovanja koje nalaže program kreativnih
      gradova

Gradovi kandidati trebaju dokazati razumijevanje misije kreativnih gradova te jasno naznačiti ciljeve za pridruživanje Mreži kreativnih gradova.
 
Važne informacije:
 • misija i vizija grada za članstvo u Mreži
 • ciljevi i smjernice grada za članstvo
 • konkretni primjeri inicijativa koje treba poduzeti
 • okvirni plan aktivnosti s vremenskim okvirom provođenja.
Primjeri mogućih inicijativa:
 • uspostavljanje i upravljanje internetskom bazom podataka o Mreži radi promicanja razmjene znanja
 • stvaranje programa razmjene koji promiču izgradnju kapaciteta i razmjenu znanja između gradova
 • aktivno promicanje misije i projekata Mreže putem postojećih međunarodnih i nacionalnih mreža
 • opredjeljenje za organizaciju godišnjih sastanaka Mreže.
   

     2. kvaliteta, kvantiteta i raznolikost specifičnih inicijativa međunarodne
         suradnje u određenome kreativnom području

Gradovi su zamoljeni podnijeti izvješće o dosadašnjoj međunarodnoj suradnji te predložiti inicijative koje planiraju poduzeti u budućnosti. To mogu biti inicijative na različitim razinama, od programa razmjene lokalnih zajednica obrtnika do sastanaka općinskih vlasti.
 
Važne informacije:
 • primjeri programa međunarodne suradnje koje je poduzeo grad na različitim razinama
 • primjeri mogu obuhvatiti različita područja djelovanja koja uključuju kulturnu razmjenu, izgradnju kapaciteta i edukacijsku razmjenu.
Primjeri:
 • organizacija razmjene stručnih putovanja za studente kulinarstva kako bi se mogli usavršiti u svojem području unutar Mreže
 • organizacija međunarodne konferencije o sigurnosti hrane uz sudjelovanje kreatora politika, akademika i stručnjaka relevantne industrije
 • zajednički razvojni projekti za osmišljavanje novoga glazbenog djela, koji okupljaju skladatelje iz različitih gradova
 • sudjelovanje lokalnih obrtnika na međunarodnim događanjima kako bi prikazali svoja umijeća u zanatima i narodnoj umjetnosti.
 

     3. sadašnji i budući razvoj prepoznatih centara kreativnosti u  gradu te
         promicanje aktivnosti u jednome ili više kreativnih područja

Prijava bi trebala odražavati njegovanje kreativnosti te aktivno poticanje prepoznatih centara kreativnosti i njihovih promidžbenih aktivnosti u gradu.
  
Važne informacije:
 • nagrade i priznanja kojima se priznaje izvanredan rad u određenome području, školarine i stipendije koje omogućuju potporu kreativcima i kreativnim stručnjacima
 • postojanje kreativnih centara u gradu
 • vidljivost i prepoznavanje tih kreativnih centara unutar i izvan grada
 • provođenje gradskih politika koje promiču kreativnost i kreativne centre.
Primjeri gradskih politika:
 • ulaganje općinskih vlasti u događanja koja promiču kreativnost (npr. potpora vlade za konferencije vezane uz književnost/film/hranu)
 • ulaganje grada u aktivnosti koje promiču stvaranje novih djela (npr. stipendije za stvaranje novih glazbenih djela)
 • pružanje tehničke, marketinške i komunikacijske potpore
 • porezne olakšice i subvencije koje pružaju poticanje rasta i razvoja kreativnih centara
 • aktivno promicanje kreativnih centara na lokalnoj i međunarodnoj razini.
 

     4. iskustvo i namjera preuzimanja uloge grada domaćina festivala
         i događanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini

Prijava bi trebala prikazati iskustvo u ulozi grada domaćina različitih događanja i festivala u promicanju određenoga kreativnog područja.
 
Važne informacije:
 • raznolikost festivala i događanja koji se odnose na određeno područje
 • festivali i događanja koji pružaju usluge određenoj publici (npr. stručnjaci i amateri, studenti, djeca) uključujući događanja u kojima je moguće otkriti nove i zanimljive talente
 • međunarodni karakter i održivost tih događanja
 • iskustvo grada domaćina međunarodnih događanja koja su često osigurana na temelju javnih natječaja
 • posjećenost i sudjelovanje stanovnika grada te domaćih i stranih posjetitelja.
Primjeri:
 • bogat kalendar događanja u vezi s hranom koja se održavaju tijekom godine: od uličnih društvenih događanja do stručno vođenih međunarodnih festivala hrane
 • specijalizirana događanja kao što su: međunarodni sajam dječjih knjiga, festivali putopisa i literature o hrani, sajam zanata posvećen tekstilima i tkanju, festivali dizajna posvećeni održivom urbanom razvoju
 • godišnja glazbena redovita događanja koja privlače lokalne i međunarodne talente uz snažno lokalno sudjelovanje i angažman
 • godišnji filmski festival koji prikazuje filmove lokalne proizvodnje sa snažnim međunarodnim ugledom
 • uspješna domaćinstva međunarodnih događanja kao što su: Međunarodni simpozij elektroničkih umjetnosti, Svjetski sajam zanata, Međunarodna književna konferencija.
 

     5. sadašnji i budući razvoj strukovnih škola, konzervatorija, akademija i
         visokoobrazovnih institucija specijaliziranih za jedno kreativno područje ili za više njih

Od gradova se traži ulaganje na visokoj razini u stvaranje znanja i razvoj putem kvalitete i kvantitete tercijarnih obrazovnih programa specijaliziranih za određeno područje.
 
Važne informacije:
 • kratak opis postojećih ili predloženih akademskih ili tehničkih programa edukacije
 • broj upisanih studenata u odgovarajuće programe i kratak opis diplomskih profila.
Primjeri:
 • sveučilišni programi koji kombiniraju znanost o hrani i edukaciju o upravljanju u ugostiteljstvu
 • međunarodno prepoznata škola dizajna specijalizirana za industrijski dizajn
 • određeni broj diplomiranih profesora na gradskoj glazbenoj akademiji svake godine od kojih se mnogi zaposle u području glazbenog obrazovanja.
 

      6. domaće ili međunarodne internetske platforme posvećene
           kreativnim industrijama i kreativnoj ekonomiji

Gradovi su zamoljeni dokazati prisutnost značajne internetske platforme u vezi s određenim područjem.
 
Važne informacije:
 • postojanje više popularnih blogova ili internetskih stranica povezanih s kreativnim područjem u kontekstu grada
 • opis i funkcionalnost internetskih baza podataka i virtualna razmjena platformi.
Primjeri:
 • katalog izvora lokalne filmske produkcije koji olakšava filmsku proizvodnju u gradu (npr. internetski alati za dobivanje dozvola za snimanje, katalog lokacija za snimanje, glumaca, vizažista i dr.)
 • internetski forum stranica koje promiču ideje razmjena za studente dizajna;
 • internetski kalendar i baza podataka događanja povezanih s kreativnim industrijama koja se održavaju u gradu.
 

      7. kulturni prostori namijenjeni obrazovnim aktivnostima, uključujući
          amaterske inicijative, na određenome području

Prijava bi trebala sadržavati pojedinosti o javnoj i privatnoj infrastrukturi koja je namijenjena očuvanju i promicanju prostora i ustanova kao što su kina, knjižnice, knjižare, kulturni centri, tržnice te koncertne dvorane.
 
Važne informacije:
 • širok raspon javnih i privatnih objekata koje građani aktivno koriste
 • raznolik izbor sadržaja, uključujući neovisne specijalizirane ustanove usmjerene različitim temama
 • čitav niz kulturnih centara u kojima se podupiru obrazovne inicijative i izlažu kulturni radovi.
 Primjeri:
 • brojne (specijalizirane) knjižare
 • velik broj knjižnica u gradu koje se koriste također kao izložbeni prostori i obrazovni centri zajednice
 • brojne tržnice koje su podjednako popularne među mještanima i turistima
 • velik broj pristupačnih koncertnih dvorana, književnih kafića, centara medijske umjetnosti ili kina.
 

      8. obrazovni i istraživački programi na određenome području,
           u formalnom i neformalnom sektoru

Grad bi trebao pokazati značajne investicije u osiguravanju daljnjega razvoja obrazovanja i istraživanja u srodnim područjima.
 
Važne informacije:
 • opis znanstvenog istraživanja, obrazovanje zajednice i neformalni programi izobrazbe i/ili druga sredstva prenošenja znanja
 • opis programa koji povezuju kreativce s nastavom u školama.
Primjeri:
 • znanstvenoistraživački programi posvećeni održivom dizajnu gradova
 • nastavni plan srednjih škola koji uključuje edukaciju vezanu uz tradicijske umjetnosti i zanate
 • provođenje rezidencijalnoga programa u školama radi promicanja glazbenog obrazovanja
 • obrazovni društveni centri zajednice koji promiču prenošenje vještina tradicionalnoga pripremanja hrane.
 

     9. angažiranost medija u promicanju određenoga područja, 
         aktivnosti i praksa

Prijave bi trebale pokazati angažiranost medija u promicanju određenoga područja putem tiska (novine, časopisi, periodika, magazini itd.), televizije i drugih digitalnih medija.
 
Važne informacije:
 • redovito objavljivanje u okviru određenoga područja (npr. recenzije knjiga ili filmova, publikacije izložaba, književni članci, članci o glazbenoj zajednici itd.)
 • televizije i radiostanice koje prikazuju različite kulturne programe
 • medijsko sponzoriranje događanja koja se odnose na određeno područje
 • značajna internetska potpora putem elektroničkih časopisa, blogova, virtualnih snimki (npr. glazbenih ili književnih djela) i sl.
Primjeri:
 • velik broj domaćih izdanja posvećenih glazbenoj industriji
 • postojanje radijskih programa vezanih uz književnost, dizajn ili medijske umjetnosti i sl.
 • postojanje feljtona posvećenoga praćenju umjetnosti u vodećim gradskim novinama ili drugim lokalnim publikacijama
 • lokalna televizija kao sponzor festivala hrane, poezije, glazbe ili drugih relevantnih festivala.
 

     10. specifična relevantna imovina na međunarodnoj razini
            u kontekstu bitnoga područja

Gradovi su zamoljeni dati jedinstvene primjere gradskih dobara/imovine koji mogu pridonijeti općoj misiji Mreže od ljudskih resursa, specijaliziranih institucija do jedinstvenih kulturnih prostora u gradu.
 
Važne informacije:
 • opis imovine uz pojašnjenje njezine posebnosti
 • predložiti aktivnosti Mreže koje mogu biti izvedene na temelju gradske imovine.
Primjeri:
 • grad je dom jedinstvenom, vrlo popularnom kulturnom centru koji uključuje izložbeni prostor, kino- i koncertnu dvoranu i koji pruža građanima besplatne kvalitetne programe tijekom cijele godine. Prostor se može koristiti za izlaganje projekata i aktivnosti Mreže.

 

     11. kvaliteta i kvantiteta uključenih strukovnih
           organizacija i pojedinaca

Grad bi trebao pokazati da se aktivno bavi potporom relevantnim strukovnim organizacijama i kulturnim djelatnicima.
 
Važne informacije:
 • profil stručnih organizacija koje djeluju u gradu, njihovih ciljeva i primjera inicijativa koje su poduzeli/poduprli
 • uključivanje aktivnosti navedenih stručnih organizacija u planove grada za članstvo u Mreži.
Primjeri:
 • projekti udruga književnika u rasponu od promicanja pismenosti do poticanja pisaca u stvaranju novih književnih djela. Udruga ima ključnu ulogu u provedbi obrazovnih programa za odrasle u društvenim centrima širom grada. To su vrlo uspješni programi te je udruga izrazila interes za rad s drugim gradovima članovima Mreže kako bi osmislili i proveli slične programe u svojim gradovima;
 • gradska udruga glazbenih sastava bavi se promicanjem visokokvalitetne amaterske popularne glazbe u različitim dijelovima grada. Njihovi su brojni programi uspješni te je udruga spremna surađivati s drugim gradovima članovima Mreže i ugostiti sudionike iz drugih gradova glazbe.
 

     12. ekonomska vitalnost i održivost određenoga sektora (broj stručnjaka,
            formalnih i neformalnih udruga, broj postojećih i predviđenih radnih mjesta)

Prijava bi trebala pokazati da je u pitanju sektor koji ima važnu ulogu u gradskome gospodarstvu.
 
Važne informacije:
 • veličina industrije (broj tvrtki, udruga, klubova, poslova i projiciranoga rasta industrije u određenome području)
 • fiskalne i/ili administrativne mjere i politike za poticanje rasta industrije (npr. porezni poticaji, krediti i subvencije od kojih ima koristi kreativna industrija)
 • podatci o sadašnjoj i očekivanoj proizvodnji i potrošnji kulturnih dobara (tj. ekonomski utjecaj kreativne aktivnosti).
Primjeri:
 • gradska gastronomska ponuda ima snažnu ulogu u turizmu, a podatci pokazuju da velik postotak turista posjećuje grad kako bi se upoznali s gastronomskom ponudom grada;
 • glazbena industrija s xy radnih mjesta i x milijuna US $ utječe na ekonomski razvoj grada;
 • općina ima odjel koji podržava početnike u području glazbe, dizajna ili sl. putem savjetovanja, pružanja tehničke podrške i drugih oblika potpore;
 • postoji niz privatnih kina koja se financiraju sama (ili koncertnih dvorana ili centara za dizajn...) s ukupnim kapacitetom od x mjesta u gradu;
 • ankete iz 2013. pokazuju da x% radne snage određuje svoje zanimanje kao dizajner, pisac, glazbenik, obrtnik, stručnjak u kreativnim industrijama.
 

     13. mjere, mehanizmi i inicijative na lokalnoj i gradskoj razini čiji je cilj
           jačanje kreativnosti i statusa stvaralaca na određenom području

Program bi trebao pokazati da su kreativna područja dio svakodnevice i živi dio grada te da kreativnu energiju i postignuća dijeli gradsko stanovništvo u cjelini.
 
Važne informacije:
 • kreativnost u gradu aktivno se manifestira svojom urbanom arhitekturom i spomenicima kao što su kipovi, skulpture, zgrade, ulice, rijeke koje nose imena značajnih kreativnih osoba;
 • javne površine i javne zgrade koje su domaćini kulturnih događanja pokazujući kako kreativne industrije pridonose svakodnevnom životu u gradu omogućujući svojim stanovnicima javni pristup kvalitetnim kreativnim aktivnostima;
 • mogućnost suradnje s kreativnim industrijama otvorena za širu javnost (razgovori o filmu, književne šetnje, radionice obrta i tradicijskih umjetnosti);
 • niz društvenih centara koji se bave kreativnim aktivnostima usmjerenima prema zajednici;
 • gradsko stanovništvo koje aktivno sudjeluje i zanima se za kulturne ponude u kreativnim područjima (putem brojnih kvalitetnih društvenih programa i događanja, sudjelovanja na velikim festivalima, korištenjem javnih i privatnih objekata).
Primjeri:
 • gradske knjižnice koje nude brojna besplatna događanja, npr. tjedan čitanja poezije, razgovor s autorom, literarne radionice i sl.;
 • gradska vijećnica koja se redovito koristi kao mjesto za besplatna glazbena i filmska događanja;
 • općina grada daje kredite, informacije, omogućuje edukaciju i vodstvo u određenom području;
 • gradska priopćenja redovito uključuju informacije o relevantnim područjima kreativnosti;
 • grad je domaćin različitim gradskim događanjima kao što su festivali hrane iz susjedstva koji prikazuju lokalne običaje i tradiciju;
 • grad je poznat po razvijenom području medijske umjetnosti što se predstavlja po cijelome gradu putem javnih instalacija.
 
OBRAZAC ZA PRIJAVU
 
Prijava mora biti dostavljena na engleskom jeziku putem internetskog obrasca u Adobe Active PDF obliku. Imajte na umu da za upotrebu ovoga formata trebate Internet Explorer. 

Preporučuje se da se odgovori na temelju upitnika prvo unesu u Wordov dokument, a potom prenesu u zadani obrazac. Također savjetujemo da sačuvate PDF dokument (upotrebom ikone Save As koja se nalazi na dnu obrasca) kako biste izbjegli mogući gubitak podataka.
Pripazite na zadani broj riječi u obrascu jer neće biti moguće unijeti više teksta nego što je dopušteno.

OPIS OBRASCA NA HRVATSKOM JEZIKU .pdf
 
 Objava, 29.01.2014.