Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Muzeji Ivana Meštrovića

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN, broj: 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), članka 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića, članka 5. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovića, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta, Pravila o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Muzejima Ivana Meštrovića te Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 20.10.2021. godine (KLASA: 112-01/21-01/0744, URBROJ: 532-02-01-01/1-21-02), ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića raspisuje
 
J A V N I    N A T J E Č A J 
 
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Muzejima Ivana Meštrovića, Crkva Presvetog Otkupitelja u Otavicama, 22322 Ružić, za radno mjesto:
 
Domar - 1 izvršitelj/ica - neodređeno vrijeme – probni rad 3 mjeseca
 
  • UVJETI: - SSS tehničke struke
    -  jedna do tri godine radnog iskustva na poslovima održavanja
 
Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslika osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba srednje škole), dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda HZMO-a), potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la (umjesto potvrde, moguće je dostaviti preslike prethodnih ugovora o radu s opisom posla),  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke prijavitelja (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan  je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu (osim dokumenata kojim dokazuje da ispunjava tražene uvjete javnog natječaja), priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj: 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta javnog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.
 
Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo provođenja dodatnih testiranja odnosno, razgovora s kandidatima. Eventualni poziv na pisano testiranje odnosno razgovor, prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila ili kontakt broja ako kandidat nema e-mail.
Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo da eventualno dodatno testiranje kandidata povjere Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata tražiti dostavu ovjerenih preslika.
 
Osobni podaci prijavitelja dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, Muzeji Ivana Meštrovića prikupljaju i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (tzv. GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18). Osobni podaci kandidata koji neće biti primljeni u službu će se izlučiti i uništiti za 5 godina. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzejima Ivana Meštrovića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na ovaj natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječaja i odabira kandidata, sukladno važećim propisima.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene web stranice Muzeja Ivana Meštrovića u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata. Prijavom na natječaj, kandidat pristaje na mogućnost objave njegovog imena i prezimena na web stranici Muzeja Ivana Meštrovića.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ s naznakom „Natječaj za radno mjesto: domar“ na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split.
 
Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom  prijavljenim/om na javni natječaj.
 
 
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA
Sandra Grčić Budimir, ravnateljica
3.11.2021.