Natječaj za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskoga narodnog kazališta u Varaždinu

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) i članka 15., 17. i 18. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu (“Službeni vjesnik Grada Varaždina” broj 1/14, 7/14, 9/15, 5/16 – pročišćeni tekst i 10/17), Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu raspisuje
 

NATJEČAJ
za imenovanje intendanta/intendantice
Hrvatskoga narodnog kazališta u Varaždinu

 
Osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat/kandidatkinja za intendanta/intendanticu mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
 
-  magistar struke ili stručni specijalist društvene, humanističke ili umjetničke struke,
-  najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima za koje se traži stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista društvene, humanističke ili umjetničke struke, odnosno deset godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista društvene, humanističke ili umjetničke struke,
-  organizacijske sposobnosti potrebne za uspješno upravljanje Kazalištem.
 
Intendant/intendantica imenuje se na mandat od četiri godine.
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Kandidati/kandidatkinje dužni su uz pisanu prijavu na natječaj priložiti sljedeće:
  • Životopis (pisana biografija),
  • dokaz o stečenoj traženoj stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjeren preslik),
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu sa stupnjem stručne spreme navedenim kao uvjet - elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u izvorniku),
  • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje za cijeli period naveden kao uvjet  (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu koje sadrži vrstu posla koji je obavljao, uvjet stručne spreme propisan za poslove koje je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove kao i ugovor o djelu/autorskom djelu i sl.), navedena dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili presliku,
  • obrazložen četverogodišnji program rada Kazališta, koji mora biti usklađen s osnovnim programskim i financijskim okvirom iz članka 27. st. 3. Zakona o kazalištima te koji sadrži godišnje financijske i kadrovske planove ostvarenja predloženog programa,
  • presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice odnosno domovnice,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od  3 mjeseca),
  • potvrde/preporuke/izjave/članke ili druge dokumente koji potvrđuju činjenice iz životopisa.
 
Ako kandidat/kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
      
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
 
Osobe koje prema posebnim propisima mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno dužne su, uz prijavu i dokaze o ispunjavanju svih uvjeta iz natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
 
U slučaju kad se podnositelj prijave poziva na pravo prednosti, obvezan je, uz ostalo, dostaviti i dokaz o srodstvu s osobom temeljem koje se poziva na pravo prednosti (rodni list).
 
Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju svih traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.
       
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima /kandidatkinjama prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
 
Rok do kojeg se primaju prijave s potrebnom dokumentacijom kandidata/kandidatkinja iznosi 15 dana od dana objave natječaja, s time da rok počinje teći od dana nakon objave.          
 
Kandidati/kandidatkinje imaju pravo na uvid natječajne dokumentacije koja sadrži utvrđeni osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje.
 
Uvid se ostvaruje, uz prethodnu najavu na broj tel. 042/214-688 ili e-poštom na adresu: ured-ravnatelja@hnkvz.hr, svakog radnog dana (ponedjeljak-petak) između 10 i 14 sati u kadrovskoj referadi ili računovodstvu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Augusta Cesarca 1, Varaždin uz potpisivanje privole temeljem članka 6. i 7. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, odnosno izjave kandidata/kandidatkinje da će podatke iz dokumentacije koristiti isključivo u svrhu prijave na ovaj natječaj.
          
Prijave s prilozima podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Augusta Cesarca 1, 42 000 Varaždin, s naznakom
”Natječaj za imenovanje intendanta/intendantice – NE OTVARAJ” ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja pozvati će se na osobnu prezentaciju programa – intervjua s predstavnicima Kazališnog vijeća

Kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni o izboru intendanta/intendantice najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
  
KAZALIŠNO VIJEĆE
Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu
 
Objava 10. prosinca 2021.