Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Zadar

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 17/19 i 98/19) i članka 36. Statuta Gradske knjižnice Zadar, ravnateljica Knjižnice, dana 22. srpnja 2021. godine, donosi
 

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Zadar
 
 
na sljedećim radnim mjestima:
 
 1. Radni terapeut - 1 (jedan) izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do završetka provedbe projekta „Uključi se knjigom“, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca
 
 1. Diplomirani knjižničar - 2 (dva) izvršitelja na određeno vrijeme (do 31. prosinca 2021. godine) za rad u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno)
 
 1. Pomoćni knjižničar - 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme godine (do 31. prosinca 2021. godine) za rad u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno)
 
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1:
 
Radni terapeut:
 1. Visoka ili viša škola radne terapije (VSS ili VŠS)– radni terapeut;
 2. Poznavanje osnova informatičke pismenosti;
 3. Poznavanje jednog stranog jezika;
 4. Vozački ispit: kategorija B;
 5. razvijene vještine i sklonost ka poučavanju kreativnih (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih) i drugih praktičnih vještina.
 
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2.:
 
Diplomirani knjižničar:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnost i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva
 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja
 
Posebni uvjeti:
 • poznavanje dva strana jezika
 • računalna i informacijska pismenost
 • razvijene komunikacijske i organizacijske vještine
 
 
Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 3.:
 
Pomoćni knjižničar:
 • završena srednja škola, gimnazija
 • stečeno stručno zvanje pomoćnog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Prijava treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata koji se prijavljuje, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te je dostavljena u roku i na propisani način.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
 
Prijave se podnose poštom ili neposredno dostavom na adresu: Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11b, 23000 Zadar s naznakom „Natječaj za radno mjesto“, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
 
Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Gradska knjižnica Zadar kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
Natječaj je otvoren do 30. srpnja 2021. godine odnosno osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH i mrežnim stranicama Gradske knjižnice.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a može se provesti i neki oblik provjere znanja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.
Objavom rezultata natječaja na službenim mrežnim stranicama Gradske knjižnice Zadar smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Zadržava se pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
 
 
                                                                      Ravnateljica:
                                                                                              Doroteja Kamber-Kontić

 
Objava, 22. srpnja 2021. godine