Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Arheološki muzej Zadar

Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1, 23000 Zadar, temeljem članka 25. Zakona o muzejima, („Narodne novine“ br. 61/18), članka 15. stavak 2. točke 7. i 12. Statuta Arheološkog muzeja Zadar, članka 25. stavak 1. i 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, („Narodne novine“ br. 128/17) ,  članaka 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva kulture i  medija  RH,  Klasa: 112-01/20-01/0722, Urbroj: 532-02/1-21-06, od 08. travnja 2021. objavljuje:
 

J A V N I  N A T J E Č A J
 
za zasnivanje radnog odnosa 
1. Voditelj računovodstva – 1 (jedan) izvršitelj/ica

 
Vrsta radnog odnosa:
 
Rad na neodređeno vrijeme –   puno radno vrijeme, probni rad 3 (tri ) mjeseca
 
Uvjeti:
 
- visoka stručna sprema  -  diplomirani/a ekonomist/ica ili magistar/a ekonomije
 
- poznavanje jednog stranog jezika;
 
- poznavanje rada na PC-u;
 
 
U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke ( osobno ime, datum i mjesto
rođenja, adresu stanovanja, broj telefona  te e – mail )
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
 
-  životopis;
-  dokaz o završenom visokoškolskom obrazovanju;
-  domovnicu;
- uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17 i 98/19), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu sa svim prilozima kojima se  ispunjavaju formalni uvjeti iz natječaja.
 
Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat  prije sklapanja
ugovora o radu, dužan je priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave se podnose u roku od 15 ( petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose na adresu: Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1, 23 000 Zadar, s naznakom „ Za natječaj –  Voditelj računovodstva - ne otvarati“,  preporučenom pošiljkom, ili osobnom dostavom u tajništvo Arheološkog muzeja Zadar.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
Arheološki muzej Zadar
 
Objava 16.4.2021.