Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Arheološki muzej u Splitu

Na temelju članka 25. stavak 2. alineja 8. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, članka 9. i 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, te sistematizaciji radnih mjesta u Arheološkom muzeju u Splitu, i članku 5. Pravilnika o radu, a sukladno suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, KLASA: 112-01/21-01/0114, URBROJ: 532-02-01-01/2-21-02 od 20. travnja 2021., ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u javnu službu na radno mjesto:
  1. Čistačica - 1 izvršitelj/ica.- na neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad 1 (jedan) mjesec.


Uvjeti:
 
  • Niža stručna sprema
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
  • životopis
  • preslika osobne iskaznice (obje strane)
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).
U vlastoručno potpisanoj prijavi na javni natječaj kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona te e-mail adresu).

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi u muškom/ženskom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21 ) dužan/a je, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Arheološkom muzeju u Splitu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima a uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat/kinja može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Arheološki muzej u Splitu izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se  sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, dužan je predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u ˝Narodnim novinama˝.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose poštom ili neposredno na adresu: Arheološki muzej u Splitu, Zrinjsko Frankopanska 25, 21 000 Split s naznakom ˝ZA NATJEČAJ – Čistačica“.

Kandidat/kinja koji/a ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web-stranice Arheološkog muzeja u Splitu: www.armus.hr u odjeljku Dokumenti – Natječaji, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Arheološkog muzeja u Splitu.
 
Arheološki muzej u Splitu
Ravnatelj
dr. sc. Ante Jurčević
Objava, 15.9.2021.