Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzejskog dokumentacijskog centra

Temeljem Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19), u svezi s čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) te čl. 36. Statuta Muzejskog dokumentacijskog centra Muzejski dokumentacijski centar objavljuje:
 
NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA / RAVNATELJICE MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA

Za ravnatelja / ravnateljicu Muzejskog dokumentacijskog centra može se, na temelju četverogodišnjeg  programa rada imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
 
  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij.
  • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju
  • odlikuje se stručnim, radnim  i organizacijskim sposobnostima
  • znanje jednog svjetskog stranog jezika


Prijavi je potrebno priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome)
- životopis
- dokaz o znanju jednog svjetskog stranog jezika (ovjerena preslika indeksa ili svjedodžbe ili potvrda o znanju jednog svjetskog strana jezika)
- dokaz o radu u muzeju ili radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju (preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radu, potvrda sustava e-građanin s QR kodom ili drugo) 
- prijedlog programa rada i razvoja Muzejskog dokumentacijskog centra za četverogodišnje mandatno razdoblje
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
 
Ravatelja / ravnateljicu imenuje ministar / ministrica kulture i medija na četiri godine. 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijava neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženeh uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzejskom dokumentacijskom centru za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.

Natječajna dokumentacija (prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta) podnosi se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici, putem pošte na adresu: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10 000 Zagreb, s naznakom „Natječaj ravnatelj / ravnateljica – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir. 
Kandidati će o tijeku natječaja biti obavješteni putem mrežnih stranica MDC-a i putem e-pošte.
 
Predsjednik Upravnog vijeća MDC-a:
Miroslav Gašparović, prof.
 
U Zagrebu, 20. veljače 2021.