Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/2018, 123/19 i 66/20), članka 29. Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna („Narodne novine“ broj 46/2018), točke II. i III. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18 i 33/20), članka 20. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO (pročišćeni tekst) ur.broj: 1774 od 22. studenog 2017. godine i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija klasa: 112-01/21-01/0630, urbroj: 532-02-01/1-21-03 od 10. prosinca 2021. godine ravnateljica Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6 a, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto viši stručni savjetnik odnosa s javnošću i marketing Ansambla LADO - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
 
Uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, humanističke ili druge odgovarajuće struke, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 
- 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 
- poznavanje rada na osobnom računalu.
 
Opis poslova:
1. Brine za medijsko praćenje (tisak, radio, TV, internet itd.) svih aktivnosti Ansambla LADO.
2. Planira i predlaže ravnatelju marketinške i PR aktivnosti Ansambla.
3. Koordinira sve marketinške aktivnosti.
4. Koordinira komunikacijske aktivnosti Ansambla prema javnosti te pravovremeno i pravovaljano plasira sve službene informacije svim eksternim javnostima.
5. Koordinira komunikaciju s novinarima i organizira konferencije za medije.
6. Prema potrebi, istupa u medijima u svrhu plasiranja službenih informacija vezanih uz Ansambl (najava događanja i slično).
7. Pomoćnik je glavnog urednika LADO Godišnjaka, te je zadužen za njegov vizualni identitet, koordinaciju između urednika, autora tekstova, lektora i grafičkog dizajnera.
8. Koordinira ostala događanja (umjetničke izložbe u prostorijama Ansambla, organiziranje okruglih stolova, promocija CD-a, vođenje grupnih posjeta, itd.).
9. Koordinira izradu svih vizualnih materijala (ovitak CD-ova, plakata, internet stranice, promotivnih i programskih knjižica, kalendara, itd.).
10. Uređuje internetsku stranicu www.lado.hr i službeni profil Ansambla na internetskim, društvenim stranicama.
11. Ostali poslovi po nalogu ravnatelja.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:


- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
- domovnicu (preslika),
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).
 
U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Potpunom i pravovremenom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom: „Natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik odnosa s javnošću i marketing Ansambla LADO“. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Kandidati mogu dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostaviti u obliku neovjerenih preslika, a poslodavac može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.
 
Izbor kandidata u postupku javnog natječaja može se obaviti na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem testiranja i razgovora (intervjua). Poslodavac može provesti i psihološko testiranje. U tom slučaju Poslodavac će pri izboru kandidata uzeti u obzir i psihološku procjenu kandidata.
 
U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da odustaju od prijave na natječaj.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj NN 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Ansambl LADO prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje inicijale i godinu rođenja. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Ansambl LADO izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web-stranici, odnosno oglasnoj ploči Ansambla LADO, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na web-stranici https://www.lado.hr/.
 
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "Za natječaj mjesto viši stručni savjetnik odnosa s javnošću i marketing Ansambla LADO "
Trg Republike Hrvatske 6a
10000 Zagreb
 
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
 
Kandidati će o mjestu i vremenu provedbe provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu, (testiranju i intervjuu) biti obaviješteni na mrežnoj stranici https://www.lado.hr/natjecaji/ pet dana prije održavanja.
 
Svi kandidati bit će na isti način i u zakonskom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
U Zagrebu 20. prosinca 2021. godine.
                                                                 
Ravnateljica:
_________________
Ileana Jurin Bakotić
 
Objava, 22.12.2021.