Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split (MHAS), Gunjačina 3, 21000 Split, na temelju čl. 4. st.1. i čl. 131. st. 1 Pravilnika o radu (7/2015), te na temelju odluke Urbroj:  10-03/252/2021-1 od 24. studenog 2021. godine, uz suglasnost Ministarstva kulture i medija Klasa: 112-01/21-01/0768, Urbroj: 532-02-01/1-21-02 od 17. studenog 2021. godine, objavljuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
- računovodstveni referent-financijski knjigovođa – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica.
 
Vrsta radnog odnosa:
Radni odnos zasniva se na puno i određeno vrijeme do povratka odsutne radnice.
Probni rad dva mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
 
Uvjeti:
- završena srednja škola: gimnazija, upravna, ekonomska;
- jedna godina radnog iskustva na poslovima računovodstva;
- napredno poznavanje rada na računalu.
 
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke: ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj kontakt telefona i adresu elektroničke pošte.
 
Prilozi uz prijavu:
- životopis;
- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice);
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe iz koje je razvidno da je završena gimnazija, upravna ili ekonomska srednja škola);
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
- ugovor o radu ili potvrda poslodavca iz kojih je razvidno da osoba ima radnog iskustva na poslovima računovodstva;
- elektronički ispis staža iz HZMO ili potvrda poslodavca iz kojih je razvidno da osoba ima jednu godinu radnog iskustva na poslovima računovodstva;
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik svjedodžbe/indeksa/potvrde nadležne ustanove).
 
Isprave se prilažu skenirane uz elektronsku prijavu. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti preslike dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja i koji ne podnesu pravovremene i potpune prijave (prijave koja sadržavaju sve podatke i priloge određene ovim natječajem) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na ovaj natječaj te se njihove prijave neće razmatrati.
 
MHAS pridržava pravo testiranja i/ili razgovora s kandidatima, a poziv na testiranje i/ili razgovor prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila.
 
Rokovi:
Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka natječaja.
 
Podnošenje prijava:
Prijave sa skeniranim prilozima se podnose elektronskim putem na e-mail adresu Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split: muzej@mhas-split.hr
MHAS će kandidatima potvrditi primitak maila s prijavom i prilozima.
 
Obavijest o izboru kandidata:
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata na internetskoj stranici MHAS-a: www.mhas-split.hr u odjeljku djelatnost – obavijesti, što se smatra izvršenom dostavom. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH
SPOMENIKA – SPLIT
 
Objava, 26.11.2021.