Javni poziv za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva'' - Državni arhiv u Zadru

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Zadru, Plana prijama pripravnika u sektoru kulture za 2021. Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Zadru, ravnatelj raspisuje
 
J A V N I  P O Z I V
za prijem osoba u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva''
 
 • arhivski tehničar – 2 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme
 
Uvjeti:
 • završeno četverogodišnje srednje obrazovanje (napomena: ravnopravno gimnazija, ekonomsko-birotehnička škola i drugih četverogodišnjih smjerovi srednjoškolskog obrazovanja)
 • poznavanje jednog svjetskog jezika (talijanski, francuski, njemački ili engleski)
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 
Pravo prijave na javni poziv imaju nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 
U prijavi na javni poziv potrebno je navesti:
 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte.
 
Uz pisanu prijavu na javni poziv potrebno je priložiti sljedeće preslike dokaze kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete poziva:
 • životopis
 • osobna iskaznica
 • uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije
 • dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne stariju od dana objave javnog poziva)
 
Na javnom pozivu ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti svu propisanu dokumentaciju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu je dužan/a priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv.
Odabir kandidata izvršit će se nakon provedenog razgovora s kandidatima.
 
Izabrani kandidati započet će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Prijavom na javni poziv kandidati daju privolu Državnom arhivu u Zadru za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima javnog poziva.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Zadru. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva i s naznakom: „Javni poziv za prijam pripravnika“ dostavljaju se Državnom arhivu u Zadru:
 • na adresu elektroničke pošte dazd@dazd.hr ili
 • osobno u Državni arhiv u Zadru, Ruđera Boškovića 1, 23000 Zadar, tijekom radnog vremena i isključivo uz prethodnu najavu (na broj telefona: 023 627 357) radi provođenja mjera suzbijanja epidemije.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
DRŽAVNI ARHIV U ZADRU
Objava, 17.11.2021.