Javni natječaj za prijem zaposlenika - Državni arhiv u Splitu

Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/21-01/0843, Urbroj: 532-02-01/1-21-02 od 10. prosinca 2021. godine), članka 24. Statuta Državnog arhiva u Splitu, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Splitu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Splitu, ravnateljica Arhiva raspisuje
 
 
 
 
JAVNI  NATJEČAJ
za prijem zaposlenika
 
 1. Arhivist/ica-1  izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
 
Uvjeti za radno mjesto:
 
1.  Završen preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij arhivistike/informacijskih znanosti (ili povijest ili drugi sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, odnosno studij kojim je stečena VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09);
2. Položen stručni ispit, tj. stečeno stručno zvanje: „arhivist“ ili pripravnik s obvezom polaganja stručnog ispita;
3. informatička osposobljenost i vještine (poznavanje i rukovanje uredskim alatima: Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel, Access);
4. znanje jednog stranog jezika;
5. pokusni rad u trajanju od 3 mjeseca.
 
 
 1. Arhivski/a tehničar/tehničarka- 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
 
Uvjeti za radno mjesto:
 1.  srednja stručna sprema (SSS, ekonomsko-birotehnička škola, gimnazija)
 2.  položen stručni ispit, tj. stečeno stručno zvanje „arhivski/a tehničar/ka“  ili pripravnik s obvezom polaganja stručnog ispita;
 3. temeljna informatička osposobljenost i vještine;
 4. poznavanje jednog svjetskog jezika;
 5. pokusni rad u trajanju 2 mjeseca.
 
 
Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom u arhivskoj ustanovi na poslovima stručne obrade i pohrane arhivskog gradiva u elektroničkom obliku te drugim konvencionalnim i nekonvencionalnim oblicima arhivskog gradiva.
 
Uvjet pod rednim brojem 2. može se ispuniti naknadno u zakonskom roku računajući od dana zasnivanja radnog odnosa.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresa e-pošte) i točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi.
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 
 1. Životopis (sa izjavom o poznavanju uredskih alata  navedenih u točki 3.
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma, svjedodžba)
 3. uvjerenje o državljanstvu;
 4. uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), u izvorniku;
 5. dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžbu srednje škole ili potvrdu škole stranih jezika);
 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 7. dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o radnom iskustvu na opisanim poslovima).
 
Potpunom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu.
 
Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.
 
 
Ako se na radno mjesto prijavi kandidat koji ne ispunjava uvjet o položenom stručnom ispitu, može biti primljen i takav kandidat uz uvjet da naknadno, u zakonski predviđenom roku, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa, položi stručni ispit za zvanje za koje se natječe.
 
Na javnom  natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prijma u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Dužni su, prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku
102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(,,Narodne novine" ,broj 121/17),  uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti, osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i
pravovremene, pristupit će obveznom pisanom testiranju.
 
Za kandidata koji se ne odazove, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Pisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se
Državnom arhivu u Splitu, na adresu: Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split, s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto - (navesti naziv radnog mjesta)“.
 
O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom  roku.
 
                                                                                             
                                                                                            
 
 
Državni arhiv u Splitu
                                                                                                                                                                                      Ravnateljica:
                                                                                                                                                                                        Marina Grgičević, prof.

 
Objava, 29.12.2021.